Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Fylkeskommunen og innsigelser mot kommuneplaner for oppdrett

Fylkeskommunen og innsigelser mot kommuneplaner for oppdrett

Publisert 19.06.2014

I forbindelse med at Tysfjord kommune skal vedta arealplan for kommunen, har Nordland fylkeskommune v/fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen fremmet innsigelse ved 2.gangs høring av planen. Innsigelsen er det sterkeste redskapet fylkeskommunen og andre instanser har for å kreve endring av kommunenes planer hjemla i Plan- og bygningsloven. Fra 2010 har fylkeskommunene fått en sentral rolle i forvaltningen av oppdrett.

I Plan og bygningslovens § 5-4 og retningslinjer for innsigelser fra 2013 om hvem som kan fremme innsigelsen og på hvilket grunnlag denne kan fremmes, sies det i retningslinjene:

”Det er i § 5-4 (Plan- og bygningsloven – vår tilføyelse) i tillegg presisert at det alltid kan fremmes innsigelse dersom planforslaget er i strid med bestemmelser i loven, forskrift, statlig planretningslinje, statlig eller regional planbestemmelse (vår understrekning), eller overordnet plan.”

Poenget her er at den regionale planen som fylkesråden legger til grunn for sin innsigelse, ikke har noen planbestemmelser knyttet til oppdrett. Planen på dette område inneholder bare planstrategier og retningslinjer. Dette er begreper som har mindre gjennomslag og betydning for planverk generelt. Etter vårt skjønn kan der derfor hevdes at fylkesråden ikke har fulgt de bestemmelsene som gjelder for fylkeskommunens mulighet for innsigelse ved at 

”Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025, Regional plan” ikke har noen vedtatte planbestemmelser å vise til.

Fylkesråd Beste Bø Nilsen sier da også i sitt svar til Rødt i fylkestinget vedrørende denne saken blant annet følgende: ” Når fylkeskommunen avgir uttalelse til kommunale arealplaner, legger vi til grunn de arealpolitiske retningslinjene som framgår av fylkesplanen.” Altså ikke til planbestemmelser slik loven og retningslinjene for innsigelser påpeker.

Dersom vår antydning om at fylkesråden i dette og andre lignende tilfeller ikke har hjemmel for å fremme innsigelser begrunna i fylkesplanens planretningslinjer, kan saken har stor betydning for forholdet mellom kommunenes planlegging generelt innafor oppdrett og forholdet til fylkeskommunen.

Vi ber derfor fylkesråden i Nordland avklare om fylkeskommunen kan fremme innsigelser grunngitt i regionale planretningslinjer med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 5-4, fjerde ledd. Dersom dette medfører riktighet vil det bryte med den forvaltningspraksisen som legges til grunn for overordnet planlegging i andre fylker. Vi siterer Fylkesmannen i Møre- og Romsdal i brev til Averøy kommune datert 29.03.12 side 4-5:

'...Fylkesmannen understreker at retningslinjer ikke er juridisk bindende, men de er av veiledende karakter.'

En annen problemstilling som dukket opp gjennom svaret til fylkesråd Beate Bø Nilsen (fylkestinget juni-14) er at hun der skriver:

”Innsigelsen til Tysfjord kommunes arealplan er knyttet til to forhold.

  • · Omfang av areal til akvakulturformål
  • · Planbestemmelsens § 6.3 Akvakultur”

På side 2 i brevet til Tysfjord kommune med fylkeskommunens høringssvar (mars-14) der innsigelsen ble fremmet, skriver fylkesråden følgende:

”Innsigelsen er knyttet til planens bestemmelse § 6.3: Akvakultur (A):

Det tillates etablert anlegg for akvakultur innenfor de angitte sonene

og videre:

Eksisterende akvakulturområder avsettes som enbruks akvakulturområder”

Det er vanskelig å se at det i høringssvaret fra mars kommer fram at innsigelsen gjelder hele §6.3 i planforslagets bestemmelser. Denne paragrafen inneholder mye mer enn hvilke arealer som er satt av til oppdrett.

Problemstillinga blir derfor hvordan fylkesråden kan forklare det som for oss ser ut som en utvidelse av omfanget av innsigelsen som fylkesråden her legger fram gjennom sitt svar i fylkestinget.

Ingeborg Steinholt og Christoffer Ellingsen
Rødts fylkestingsgruppe i Nordland 

Kommenter via Facebook

Debatt

Ingeborg Steinholt

Ingeborg Steinholt og Christoffer Ellingsen

Levert av Open Concept AS