Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Nei til strukturering og økt omregningsfaktor

Nei til strukturering og økt omregningsfaktor

Båtsfjord Arbeiderpartis årsmøte vedtok to fiskeripolitiske uttalelser. 

Publisert 03.02.2016

Båtsfjord AP sier nei til strukturering under 11 meter

Båtsfjord AP har alltid vært klar på at fiskeressursene skal komme folket som bor langs kysten til gode i form av arbeid og inntekt til flest mulig, og vi har sagt klart nei til privatisering av norske fiskerettigheter.

Gjelds- og kostnadsdrivende strukturering gjennom kjøp og salg av fiskekvoter er etter Båtsfjord AP`s vurdering ikke forenelig med utvikling av en lønnsom kystflåte.
Fiskefartøy under 11 meter er den største fartøygruppen i torskefisket. Det høye fartøyantallet tydeliggjør at denne flåten er en viktig bærebjelke i mange kystsamfunn. Ved ei eventuell strukturering også i denne flåtegruppen vil antall båter kraftig reduseres.

Erfaringene med strukturering av båter over 11 m, viser at prisen ble opptil tredoblet på kort tid.
Systemet med strukturering og kjøp og salg av kvoter sikrer først og fremst profitt til større redere, gjør flere fiskere til gjeldsslaver og tapper kystkommunene for arbeidsplasser. Inngangsbilletten for ungdom blir dyrere, og det vil føre til en nedbygging av sjarkflåten. Dette vil igjen få konsekvenser for lokalsamfunn og mottaksstruktur langs hele kysten.

I tillegg viser undersøkelser at det er de minste båtene som har høyest verdiskapning pr. kilo fisk om en regner verdiskapning som summen av lott til fiskerne, renter til banken og overskudd til eier.         
Når i tillegg Fremskrittspartiets landsmøte og Nordland Fylkes Fiskarlag og en rekke fiskekjøpere langs kysten har gått i mot strukturering i flåten under 11 meter, mener Båtsfjord AP at det ikke er flertall hverken i næringen eller på Stortinget for strukturering av kystflåten under 11 meter. Retten til å fiske skal ikke kunne kjøpes og selges. Myndighetene må undersøke de samfunnsmessige og næringsmessige konsekvenser av strukturkvoteordningen, siden den ble innført tidlig på 1990-tallet.                                                                                                    

 

Kystflåten taper på omregningsforslaget

La omregningsfaktoren på 1,5 være som den er når det gjelder kvoteavregning.

Dette er en faktor har vært brukt siden 1992 og har fungert.

Båtsfjord Arbeiderparti går imot at omregningsfaktoren mellom rund- og sløyd torsk skal endres. Omregningsfaktoren bør være 1,5 slik den har vært siden 1992. Hvis det blir endring av denne så vil det for kystfiskerne medføre store økonomiske tap. Fiskere som ønsker å levere bløgget fisk bør ha mulighet til det. Fiskere som leverer fangst til kjøpere med sløyelinjer skal kunne gjøre det, samt få veiet fangst etter sløying og påført salgseddel i henholdt til faktisk vekt av fiske og biprodukter. I alle sammenhenger der det er behov for en omregningsfaktor, for å finne frem til rett vekt i fartøyets kvoteregnskap, skal faktoren være på 1,5 også i framtiden.

Kommenter via Facebook

Debatt

Årsmøtet i Båtsfjord Ap

Levert av Open Concept AS