Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Oppretthold den stedlige leveringsplikten for trålerkonsesjonene

Oppretthold den stedlige leveringsplikten for trålerkonsesjonene

Spørsmålet om hvordan leveringsplikten for for trålerflåten til navngitte landanlegg med hjemmel i deltakerloven blir håndhevet, har vært behandlet i Fylkestinget flere ganger. 

Publisert 12.02.2014

Et enstemmig fylkesting i 2011 var tydelig på at råstoffleveransene til landanleggene med slik opprinnelig leveringspliktig rett, måtte bedres.

Bakgrunnen for dette var at forskriftsendringa fra 2003 som omgjorde leveringsplikten til en tilbudsplikt ikke uventet, hadde vist seg å undergrave intensjonen med leveringsplikten og svekke råstofftilgangen til anleggene. Etter at det Røkke-eide konsernet, Aker Seafoods, la fram en rapport som foreslo nedlegging av to av slike foredlingsanlegg på Melbu og Hammerfest, tok Rødt opp saken i fylkestinget i juni 2012. Fylkesråden ga da et entydig svar og sa blant annet følgende:

”Torsketråltillatelser må betraktes som eksklusive rettigheter, gitt etter unntaksbestemmelser i deltakerloven. Dersom et rederi underlegges reelle leveringsbetingelser, vil det bli langt klarere hvorvidt forpliktelsene overholdes eller ikke overholdes. Dersom de ikke overholdes må tråletillatelsene tilbakekalles og tilbys andre som kan være bedre i stand til å oppfylle intensjonene med ordningen, nemlig å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten”

Fylkesrådet her da helt tydelig på at intensjonen med den opprinnelige leveringsplikten måtte gjennomføres, og dersom dette ikke ble oppfylt, måtte trålertillatelsene fratas og tilbys andre.

Siden da har det ikke skjedd noen endringer i lov- eller forskrift. Ansvaret for dette kan legges både på den rød/grønne og den nye H/Frp-regjeringa. Aker Seafoods som har eksklusive rettigheter til torskeressursene, har så langt fått det som de ville, og slik ser det ut til å fortsette.

Onsdag 5.februar i år svarer fiskeriminister Elisabeth Aspaker i Stortingets spørretime blant annet følgende:

”[…] jeg har derfor startet arbeidet med å følge opp regjeringsplattformen, som slår fast at ordningen med leveringsvilkår skal opprettholdes, men at plikten skal knyttes til ulike regioner fremfor til enkelte anlegg og kommuner”.

Dette sier hun samtidig som lokalsamfunnene rundt om på kysten, sterkere enn noen gang protesterer mot denne politikken. Folk på kysten vil beholde retten til de historiske, stedlige råstoffrettighetene og krever at de opprinnelige levringsforpliktelsene gjeninnføres. Omlegging til regional leveringsplikt vil føre  til nettopp nedlegging av foredlingsanlegg, arbeidsplasser og svekke bosetting langs kysten samtidig som torskekvotene er på rekordhøye nivå.

Engasjementet fra fylkesrådet i Nordland gjennom fylkesråd Arve Knutsen har vært en tydelig støtte til den plattformen som kystopprøret bygger på. Denne støtten må fortsette, og det er helt sentralt at ytterligere tiltak enn det som allerede er gjennomført, nå kommer.

Når fylkestinget i Nordland i neste uke samles i Bodø vil Rødt Nordland gjøre vårt for at fylkesrådet setter i verk tiltak for å sikre opprettholdelse av den opprinnelige stedlige leveringsplikten trålerkonsesjonene til Aker Seafoods egentlig hadde.

Det vil være en katastrofe for kystsamfunn i Nord-Norge om de stedlige råstoffrettighetene faller bort. Derfor vil Rødt Nordland stå sammen med de som nå kjemper mot disse endringene, og gjøre det vi kan for å forhindre det.

Ingeborg Steinholt, gruppeleder for Rødt i fylkestinget

Kommenter via Facebook

Debatt

Ingeborg Steinholt, gruppeleder for Rødt i fylkestinget

Ingeborg Steinholt, Rødt

Levert av Open Concept AS