Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Useriøst av Fiskarlaget

Useriøst av Fiskarlaget

Kystfiskarlaget mener det ikke er riktig at de er en organisasjon som sier nei til alt. 

Publisert 11.10.2016

Fredag 30. september kommenterer Kjell Ingebrigtsen Fiskarlagets behov for omorganisering i Fiskeribladet Fiskaren, hvorpå han avslutningsvis sender et etter hvert så velkjent sleivspark til Kystfiskarlaget hvor han påstår at laget sier nei til alle endringer. Som leder av landets største fiskeriorganisasjon bør Ingebrigtsen holde seg for god for slike utsagn.

Hva skjer når Ingebrigsten slenger rundt seg med udokumenterte påstander? Vi mener det skaper et bilde av at han verken er oppdatert eller interessert i å delta i konstruktive fiskerifaglige debatter som omhandler kystfiskerens interesser. I mitt hode er dette en svært uheldig strategi –ikke bare for Fiskarlaget, men for hele den offentlige debatten om kystfiskerens status og framtid.

Det fremstår paradoksalt at Ingebrigtsen i flere tilfeller velger å bruke spalteplass på å så tvil om Kystfiskarlagets meninger fremfor å formidle hva som egentlig er Fiskarlaget sine standpunkt i aktuelle saker.  En slik retorikk bidrar utelukkende til en usaklig og forvirrende debatt, ikke minst for nye fiskere som er på vei inn i næringa. Fiskarlaget graver sin egen grav hvis en tror slike uttalelser skal bidra til at flere fiskere ønsker å organisere seg. Dette vil i så fall være et tap for både Fiskarlag og Kystfiskarlag.

Jeg mener bestemt at fiskere og folk flest, uavhengig av organisasjonstilknytning, er bedre tjent med et saklig ordskifte som er hevet over slike simple påstander Ingebrigtsen lirer av seg.

Norges Kystfiskarlag teller i dag 700 medlemmer, et ikke ubetydelig antall mennesker som er enig i hovedprinsippene vår organisasjon har tatt når det kommer til sentrale fiskeri- og forvaltningsmessige spørsmål.

Høringssvar og uttalelser vi gir til både myndigheter og media, er resultater av diskusjoner i Kystfiskarlagets styre- og arbeidsmiljøutvalg, som igjen baserer seg på tilbakemeldinger fra medlemmer i hele organisasjonen. Når Ingebrigtsen stempler Kystfiskarlaget som motstandere av alt, ja så skal han vite at våre uttalelser er forankret i vår medlemsmasse. At Kystfiskarlaget også mottar meldinger fra Fiskarlagsmedlemmer om at det arbeidet vi gjør er viktig, ikke minst i tiden forut for reguleringsrådet, bør faktisk vekke Ingebrigtsens interesse. I stedet stemples disse holdningene som bakstreverske av Fiskarlagets leder.

Kystfiskarlaget har snart 30 års erfaring som selvstendig fagorganisasjon, og gir i likhet med Fiskarlaget høringsuttalelser og deltar i debatter og arbeidsgrupper som har som formål å fremme kystfiskerens interesser.

Siden Ingebrigtsen ikke ser ut til å være godt nok informert om vår virksomhet, vil jeg tillate meg å komme med en liten oversikt over noe av det viktige arbeidet Kystfiskarlaget bidrar til.

Åpenhet: Kystfiskarlaget har tatt til ordet for mer åpenhet i fiskeriene. Dagens system med åpne sluttsedler tilgjengelig på nettet bør utvides med prisinformasjon som en påloggbar tjeneste for alle registrerte fiskere og kjøpere. Dette vil trolig minimere juks og forskjellsbehandling i fiskeriene, og vil være gunstig for å øke tilliten i samfunnet. Her har vi også uttrykt at en dynamisk minsteprismodell kan bidra til å minke problemet med fiskefusk.

 Råstoffkvalitet: Kystfiskarlaget har påpekt store forbedringsmuligheter når det kommer til råstoffkvalitet for hvitfisk. Vi har påstått svakheter i dagens system ved at fangsteffektivitet prioriteres foran kvalitet, og fremmer tiltak som kan tenkes å heve kvaliteten på råstoffet.

Turistfiske: I saken om turistfiske har vi foruten å jobbe for at turistfiskeanlegg skal måtte registreres og underlegges fangstrapportering, også uttalt oss positiv til forslaget om en variabel utførelseskvote for som et virkemiddel til å øke registreringsandelen  blant turistfiskebedrifter. Vi har også rost initiativet turistnæringen selv har tatt i forhold til etableringen av en egen næringsorganisasjon for turistfiskebedrifter.

Det grønne skiftet: Kystfiskarlaget har valgt å ta en aktiv rolle i omstillingen til et grønt skifte i fiskeflåten. Dette blant annet gjennom deltakelse i teknologiutvikling og ved å fremme fortrinnene av atferdsregulering av fiskeriene.

Fiskerettigheter: Vi har vært tydelige på at vi ønsker å bremse det store presset med hensynet til kvoter, hvor man gjennom de senere år har sett et galopp i flytting av kvoter fra små til større fartøy. Kystfiskarlaget mener denne utviklingen uthuler prinsippet om at «nærhet gir rett» til ressurser, samtidig som det vanskeliggjør muligheten for nye fiskere å komme inn i næringa ettersom kvotene er blitt kostbare. Strukturering i flåten under 11 meter er derfor noe Kystfiskarlaget jobber aktivt for å unngå.

Kommenter via Facebook

Debatt

Annsofie Kristiansen, daglig leder i Norges Kystfiskarlag

Levert av Open Concept AS