Norges Kystfiskarlag fremmer i sitt høringssvar i saken om reguleringen av fisket etter lange og brosme usaklige påstander om at havfiskeflåten har stått bak et økt uttak av brosme.

Kystfiskarlaget kritiserer også Norges Fiskarlags forslag til fordeling mellom fartøy over og under 28 meter, som har blitt fulgt opp av myndighetene i reguleringen av fisket i 2024.

Fiskarlaget sitt forslag til fordelingen er vedtatt av Landsstyret etter en enstemmig innstilling fra en arbeidsgruppe med representanter fra de ulike flåtegruppene og alle deler av landet. Forslaget bygger på et gjennomsnitt av fangstfordelingen i perioden 2003–2022.

Det er ikke riktig, slik Kystfiskarlaget hevder, at større fartøy over 28 meter har økt sitt uttak på bekostning av mindre fartøy.

I perioden fra 2003 til 2007 hadde fartøy under 28 meter en fangstandel på knapt 27 %, mens denne andelen for perioden 2018–2022 hadde økt til over 43 %.

Fiskarlagets fordelingsforslag følger en etablert praksis om at ressursfordelingen må ta utgangspunkt i historisk fiske, og ikke kan baseres på et øyeblikksbilde.

Hovedproblemet med reguleringen av fisket etter lange og brosme er at innføringen av totalkvoter har medført at alle fartøygrupper rammes. Vi har stilt spørsmål til grunnlaget for kvotefastsettingen, og mener det er helt nødvendig med en grundig gjennomgang og et langt bedre kunnskapsgrunnlag enn det som nå rammer både store fartøy, små fartøy og fiskeindustrien.

Vårt høringssvar

Norges Fiskarlag har fremmet et forslag til kvoteregulering kombinert med en bifangstordning for brosme og lange for flåten under 28 m som forsøker å balansere fiskemulighetene for de ulike båtstørrelsene.

Les Fiskarlagets høringssvar her

Og så må fisket følges tett for å justere dersom det er behov.

Fiskarlaget krever i vårt høringssvar at det må settes inn økt innsats på bestandsforskningen for lange og brosme for å styrke kvaliteten på kvoterådene som gis.

Dette må også gis prioritet gjennom oppfølging i FUR (Faglig utvalg for ressursforskning) som er et samarbeids- og dialogforum mellom havforskerne og næringen.

Fiskarlaget viser til at uttak av både brosme og lange nord for 62˚N i flere år har ligget i størrelsesorden 10 000–11 000 tonn. Fiskerne erfarer ikke samme reduksjon i fangstratene for lange og brosme som forskerne legger til grunn i sine kvoteråd.