Arne Pedersen, leder i Norges Kystfiskarlag

Statsråd Ingebrigtsen og jeg, som leder i Norges Kystfiskarlag, deltok i samme radio/tv­ sending i Dagsnytt18 i NRK, 23. april. Tema i programmet var konflikten mellom havfiskefartøy og kystfiskebåtene på Breivikfjorden i Finnmark. Konflikten skyldes at havfiskeflåten har inntatt fiskeplassene helt inne ved land der kystfiskeflåten har sine fiskeplasser.

Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen

I programmet henstilte statsråden havfiskeflåten om å drive sitt fiske lenger ut fra land for å unngå konflikt. Denne henstillingen har ingen effekt og er ubrukelig som et regulerende tiltak.

Et fiske med garnredskap etter skrei skjer alltid inne ved kysten og i gytefeltene, i gytetiden eller når gyteklar torsk/skrei er på vei til gyteplassene. Det er ikke mulig å få skrei på garn «lenger ut» slik statsråden uttrykte sin henstilling.

Det er ikke vanlig å fiske etter skrei med garn langt ut fra land der en havfiskeflåte normalt sett burde fiske. Det vil gi liten eller ingen fangst. Lenger ut fra kysten bruker man trål eller line langs botn i fiske etter torsk.

Den beste sjansen for å få en stor fangst har fiskerne når torsken er i sine gyteplasser eller når den jager etter lodde. Lodda gyter i all hovedsak bare på kysten og innen på fjordene i Finnmark.

Ministeren burde etter min mening rettet opp en feil fremstilling fra Audun Maråk i Norges Fiskarlag, som fortalte at fisket på Breivikfjorden var et fiske på vandrende bestander fra Barentshavet til Mørekysten.

Dette ble åpenbart sagt i den hensikt at lytterne skulle forstå at dette ikke handlet om et fiske i et gytefelt til skrei og kysttorsk.

Kysttorskbestanden er svak. Forskerne fraråder et fiske på kysttorsk.

Virkeligheten er den at skrei gyter fra Lofoten til russegrensen i nord. Skreiens vandringsvei er fra Barentshavet til Lofoten og tilbake igjen etter gyting.

Dersom det hadde vært forekomster av skrei på Mørekysten av noen betydning ville havfiskeflåten, som fisket på Breivikfjorden etter skrei, ganske sikkert valgt å fange den på Mørekysten og i eget hjemme hav.

Jeg hadde håpet at statsråden, som har dette som sitt fagområde, hadde korrigert Maråk i Norges Fiskarlag.