INNSPILL: Finnmárkku mearraluossabivdisearvi/Finnmark Sjølaksefiskerforening

Du leser nå en meningsartikkel. Den uttrykker skribentens menin

Finnmárkku mearraluossabivdisearvi/Finnmark Sjølaksefiskerforening, samlet til årsmøte i Lakselv 18.03.2023, har med stor forferdelse og vantro mottatt gårsdagens melding om at Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet vil forby årets ordinære sjølaksefiske i hele Finnmark.

Les også: Får ta pukkellaks, menn må sette ut vanlig laks

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, har Miljødirektoratet sendt på høring et forslag til ny forskrift om fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

Forslaget innebærer at det vil bli åpnet for et tidsavgrenset fiske etter pukkellaks med kilenot i de sjøområdene i Finnmark som i 2022 var åpnet for ordinært sjølaksefiske. Samtidig vil det ikke bli åpnet for ordinært fiske med kilenot etter laks, sjøørret og sjørøye i disse områdene. Det blir påbud om gjenutsetting av levende laks, sjøørret og sjørøye.

Atter en gang får sjølaksefiskerne tredd nye regler over hodet, uten at det får noen konsekvenser verken for regjering, departement eller direktorat. Sjølaksefiskerne må bare godta det vår diktator pålegger. Er det ikke på tide å reagere på dette?

Våre organisasjoner sender inn høringsinnspill til høringene som kommer, uten at det blir tatt hensyn til innspillene. Når tidsfristen for høringene er over, sendes de nye forskriftene ut uten en eneste endring av Miljødirektoratets forslag.

Det vil si at høringsinnspillene går rett i makuleringsmaskinen til direktoratet, uten å ha vært åpnet. Vi kan ikke lengre sitte stille å godta slike endringer uten at det reageres på dette. Dette er nok et menneskerettighetsbrudd på lik linje med Fosen-saken.

«Naturmangfoldloven § 14 andre ledd og lakse- og innlandsfiskloven § 3 fastslår at det ved vedtak i medhold av disse lovene som vil berøre samiske interesser direkte, skal, innenfor rammen av de be- stemmelser som gir hjemmel for vedtaket, legges tilbørlig vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur. Det betyr at hensynet til fiskeressursen som del av grunnlaget for samisk kulturutøvelse skal vektlegges.»

Reguleringene tar ikke med et eneste ord hensyn til verken naturmangfoldloven § 14 andre ledd eller lakse- og innlandsfiskeloven § 3.

Vi er en liten gruppe sjølaksefiskere med både sjøsamisk og annen bakgrunn som i regjeringens og Miljødepartementets øyne ikke betyr et stort tap av stemmer, derfor tror de dette kan iverksettes uten noen konsekvenser. Der tar de feil!

I det nye forslaget pålegger Miljødirektoratet fiskerne til å gå ned i maskestørrelse på nøttene, uten å nevne noen form for tilskudd til nye nøtter. Når det samtidig er bevilget 25,5 millioner kr til uttak av pukkellaks i elvene, er pålegget fra Miljødirektoratet en hån mot sjølaksefiskerne. Det er per dags dato ikke bevilget ei krone til sjølaksefiskerne til uttak av pukkellaks. Det nye forslaget er ennå et steg for å fjerne og utradere sjølaksefiskerne.

Etter at Stortinget høsten 2022 bestemte at sjølaksefiskerne måtte tas med i bekjempelse av pukkel- laks, har Miljødepartementet pålagt Miljødirektoratet få utarbeidet en rapport som kunne «dokumentere» at sjølaksefiske etter pukkellaks var skadelig for den atlantiske laksen. Dette var et rent bestillingsverk som ble utarbeidet på to måneder av Vitenskapsrådet for lakseforvalt- ning, hvor sjølaksefiskerne og vår tradisjonelle kunnskap er utestengt. Denne rapporten påstår helt feil- aktig at nettopp sjølaksefiske etter pukkellaks vil være meget skadelig for den atlantiske laksen.

Sjølaksefiskernes langvarige erfaring tilsier derimot at når pukkellaksen går i nota, er det normalt kun pukkellaks og ikke atlanterhavslaks der. Om omvendt når det er fanget atlanterhavslaks, da er det ikke pukkellaks i nota. Dette bekrefter også at atlanterhavslaksen skyr pukkellaksen.

Men dette er jo erfaringer fra en liten, men erfaren gruppe sjølaksefiskere som myndighetene tror ikke skjønner villaksens beste, selv om vi også ønsker å bevare villaksen på linje med elvefiskerne. Dette utspillet fra regjeringen må stoppes, her må våre rikspolitikere komme på banen. Stortinget må inn og få stoppet dette.

Dette er et kraftig overgrep mot kyst- og fjordfolket generelt, og den sjøsamiske befolkninga spesielt. Det viser at regjeringa ikke har lært noe av Fosen-saken, men bare turer i vei med stadig nye rettsstri- dige overgrep mot samisk kultur, næring og livsform.

Folket i kyst- og fjordområdene i Finnmark har til alle tider utøvd tradisjonelt sjølaksefiske med krokgarn og kilenot. Det er en rettighet som er etablert ved hevd og alders tids bruk, og som staten har rettsplikt til å respektere som materielt grunnlag for vår kultur.

Det tradisjonelle laksefisket har bidratt godt til å opprettholde aktive laksestammer. Dagens utfordring- er med enkelte laksestammer i Tanavassdraget skyldes ikke det tradisjonelle fisket i elv og sjø, men et eksplosivt turistfiske på laksens barselseng samt hodeløst vern av naturlige laksepredatorer. Et generelt forbud mot tradisjonelt sjølaksefiske i sjøsamiske områder medfører alvorlig brudd på folke- retten, herunder FNs konvensjon og sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27, FNs urfolkserklæring, ILOs urfolkskonvensjon, Norges grunnlov, menneskerettighetsloven, sameloven med flere.

Forbudet er også strid med de politiske signaler og føringer som Stortinget har gitt, både når det gjelder fiske med krokgarn og kilenot i Finnmark samt fangst av pukkellaks i sjø før sommeren 2023. Forbudet er videre i strid med Støre-regjeringens egen Hurdals-erklæring, hvor regjeringen forplikter seg til å «beholde et bærekraftig sjølaksefiske som en viktig næring og kultur- og tradisjonsbærer» samt hele to ganger gjentar forpliktelsen til å «sikre at de eksisterende rettighetene til fiske i sjøsamiske områder er reelle».

Regjeringen er her ikke bare på kollisjonskurs med sjølaksefiskerne og sjøsamene, men også med sin egen regjeringsplattform, Stortinget, lovverket og folkeretten. Sjølaksefiskerne reagerer sterkt på at departementet i et hemmeligstempla brev 09.03.2023 har koblet tradisjonelt sjølaksefiske med de spesielle tiltak som Stortinget har pålagt for å tillate fiske etter puk- kellaks før sommeren 2023. Det finnes ikke noe politisk, rettslig eller faglig grunnlag for en slik kobling.

I forrige pukkellaksår, 2021, fisket sjølaksefiskere om lag 72 tonn pukkellaks i sjøen, i de 11 av Finn- marks 16 kyst- og fjordkommunene hvor sjølaksefiske var tillatt. Hadde sjølaksefisket også være tillatt i de fem forbudskommunene Tana, Berlevåg, Gamvik, ytre Lebesby og ytre Nordkapp, ville fangsten sannsynligvis vært betydelig større, trolig over 100 tonn. Denne erfaringen taler med tyngde for at det tradisjonelle sjølaksefisket ikke må innskrenkes eller for- bys, men tvert om må videreføres – og helst utvides – på grunn av stor bifangst av stillehavslaks.

Hvis regjeringen virkelig mener noe med forslaget om å ØKE fangst av pukkellaks i sjøen i årets sesong UTOVER den fiskeinnsatsen som sjølaksefiskerne allerede gjør i ordinær sesong (varierer fra 1. juni til 4. august), må innsatsen naturligvis ØKE og slett ikke innskrenkes. Det er enkel logikk. Vil regjeringen øke innsatsen mot stillehavslaks i Finnmark, må man både ha flere fiskere, utvida sesong og full fiskeuke uten helgefredning. Først da vil regjeringen kunne oppnå økt fisketrykk og økt fangst av pukkellaks.

I dag er minste tillatte maskevidde på laksegarn i sjøen 58 mm. Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide hevder i en pressemelding at ved bruk av mindre maskevidder enn 55–58 mm «vil man fange en større andel av villaks og annen naturlig hjemmehørende laksefiske». Det illustrerer at statsråden forstår lite og ingenting av laksefisket, idet erfaringen er stikk motsatt.

Sjølaksefiskerne registrerer med bekymring at regjeringen i stedet for å følge opp politiske, rettslige og faglige forpliktelser synes å ville bruke stillehavslaksen som alibi til å «fase ut» tradisjonelt sjølaksefiske i sjøsamiske områder. Dette skjer samtidig som Stortingets sannhets- og forsoningskommisjon holder på å utrede hvordan tidligere overgrep mot urfolk og minoriteter kan rettes opp.

Det er et alvorlig sykdomstegn for Norge som rettsstat at Støre-regjeringen etter snart halvannet år fort- satt ikke har respektert og etterlevd Høyesteretts rettskraftige dom i Fosen-saken. Regjeringen tillater ulovlig drift uten gyldig konsesjon med pågående menneskerettsbrudd mot en liten sørsamisk gruppe. Samtidig planlegger regjeringen å gjennomføre nye overgrep mot tradisjonelt laksefiske som utgjør en fundamental basis for sjøsamisk og elvesamisk identitet, kultur og livsform. Det tyder på at behovet for nye samiske aksjoner i Oslo og Trondheim er enormt.

Finnmárkku mearraluossabivdisearvi/Finnmark sjølaksefiskerforening krever:

1. Regjeringa må bringe alle pågående menneskerettsbrudd til umiddelbart opphør og stoppe alle pla- ner om nye overgrep og kulturmord mot tradisjonelle rettighetshavere i samiske områder.

2. Det tradisjonelle sjølaksefisket må videreføres i alle Finnmarks 16 kyst- og fjordkommuner, inkludert Tana, Berlevåg, Gamvik, ytre Lebesby og ytre Nordkapp.

3. Tradisjonelle fangstredskap som krokgarn og kilenot må tillates i sjølaksefisket i Finnmark, i tråd med stortingsvedtak fra 2021.

4. Oppfylling av Stortingets pålegg om «å tillate fangst av pukkellaks i sjø før sommeren 2023» må skje helt uavhengig av – og i tillegg til – det tradisjonelle sjølaksefisket. Reglene for det målretta sjøfisket etter pukkellaks i sjø må fastsettes i dialog og konsultasjoner med sjølaksefiskernes organisasjoner og Sametinget.

5. Alle kostnader ved det utvida sjøfisket etter pukkellaks må dekkes av staten. Herunder kostnader med utvida røkting av pukkellaksbruk, løpende fangstrapportering, samt investering i og utprøving av nye redskaper. 6. Samfunnets midler må brukes til bekjempelse av stillehavslaks, ikke på forsterka oppsyn med og overvåking av lovlydige sjølaksefiskere.