Innspill: Ivar B. Prestbakmo stortingsrepresentant, Troms Senterparti, Bengt Fasteraune stortingsrepresentant, Senterpartiet

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er drastisk endret som følge av Russlands angrepskrig i Ukraina. Krigen har også endret de sikkerhetspolitiske rammebetingelser i Norges nærområder.

Norges geografiske plassering og ressurser har blitt viktigere i dagens spente situasjon, og viktigheten ved å styrke Norges forsvarsevne understrekes ytterligere. Anskaffelsen av seks Seahawk helikoptre til Kystvakten gjenspeiler en regjering som tar ansvaret og beredskapsbehovet på alvor. Med nye maritime helikoptre fortsetter vi å styrke Forsvarets beredskap, tilstedeværelse og årvåkenhet i nord, samt i enda større grad tilrettelegger for å kunne samvirke med allierte styrker.

Etter at NH90 ble satt på bakken i juni i fjor, etter mange år med omfattende vedlikehold og forsinket levering, har det vært svært kritisk å få på plass en løsning som sikrer norsk maritim helikopterkapasitet. Med regjeringens avgjørelse vil Forsvaret bare tre år etter termineringen av NH90 helikoptrene ha nye Seahawk på plass på Bardufoss. I mellomtiden gjør regjeringen viktige tiltak for å bevare kritisk operativ og teknisk kompetanse ved Bardufoss. Dette er også viktig for å forberede ytterlige anskaffelser av helikoptre blant annet til Hæren.

Anbefalingen fra forsvarssektoren har vært tydelig på at amerikanske Seahawk er det eneste helikopteret som møter Forsvarets behov. Ved å anskaffe samme helikopter som nære allierte bestående av utprøvd teknologi gjør anskaffelsen det mulig for Kystvakten å løse sitt oppdrag innenfor det norske ansvarsområdet.

Internasjonalt sender avgjørelsen om nye maritime helikopterkapasiteter et viktig signal om forutsigbarhet og forpliktelse til våre partnere og allierte

Maritim helikopterkapasitet gir Kystvakten bedre evne til å sikre nasjonal kontroll, til myndighetsutøvelse og til søk og redning til sjøs. Samtidig skal det vurderes hvorvidt det er aktuelt å anskaffe ytterligere helikopter for å etablere anti-ubåt (ASW)-kapasiteter. Dette kan gjøres ved å teste denne kapasiteten på de helikoptrene som nå kjøpes.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske område. Her har Norge en langsiktig ambisjon om forutsigbarhet og stabilitet. Regjeringen fortsetter i 2023 å styrke situasjonsforståelsen og nasjonal kontroll gjennom å øke bevilgningen til Etterretningstjenesten ut over det som langtidsplanen for forsvarssektoren legger opp til.

Også innfasingen av de nye overvåkningsflyene P-8 vil gi Forsvaret en bedre oversikt over norske havområder. Å få på plass maritime helikopter er en viktig del av det fremtidige arbeidet som skal fortsette å styrke nasjonal kontroll.

Det er samtidig avgjørende med tett koordinering på tvers av sektorer. I dag jobber Forsvaret, blant annet ved hjelp av Heimevernet, sammen med politiet for å sikre kritisk infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel. På Andøya Space senter har Kystvakten testet ut avanserte droner med tanke på å styrke den norske beredskapen i arktiske farvann. Felles oppdragsløsning ved sivile og militære objekter er et nødvendig samarbeid som skal styrkes og videreutvikles i tiden fremover.

Internasjonalt sender avgjørelsen om nye maritime helikopterkapasiteter et viktig signal om forutsigbarhet og forpliktelse til våre partnere og allierte. Forsvaret vårt skal styrkes videre. Her hjemme styrker regjeringens beslutningsdyktighet samfunnssikkerheten.