INNLEGG: Jørn Martinussen - Øksnes Venstre

Regjeringen sier de vil legge til rette for at sjarkflåten skal få gode rammebetingelser, kunne fornyes og ha en god lønnsomhet. Det er ikke grunn til å tro at det vil bli tilfellet med det første dersom samfiskeordningen avvikles.

Regjeringen vil avvikle samfiskeordningen, og erstatte den med en kondemneringsordning som sjarkfiskerne selv skal betale for. Staten legger ingenting i potten.

Regjeringen mener dette vil være ett riktig og tilpasset virkemiddel for å videreutvikle sjarkflåten til fordel for kystsamfunnene, for fiskeindustrien, og som attraktiv yrkesvei for ungdom som ønsker å satse på sjarkfiske.

Stortingsmeldingen – Et kvotesystem for økt verdiskaping – tar utgangspunkt i at det ikke skal innføres strukturering for fartøy under 11 m. Strukturkvoteordningen som har bedret lønnsomheten betydelig for andre fartøygrupper skal ikke gjøres tilgjengelig for fartøy under 11 meter.

Ifølge lønnsomhetsundersøkelsen til Fiskeridirektoratet er den gjennomsnittlige lønnsomheten for de konvensjonelle kystfartøyene under 11 meter generelt svakere enn for de andre fartøygruppene.

I tråd med den økonomiske utviklingen og generelle produktivitetsøkningen i samfunnet, er det en forutsetning at kvotesystemet skal ha mekanismer for å ivareta lønnsomheten – også for sjarkene.

Lønnsomheten ivaretas ikke ved at samfiskeordningen bringes til opphør.

Også sjarker har behov for rammevilkår og ordninger som sikrer fiskerne mulighet til å ha en arbeidsplass som både er sikkerhetsmessig, arbeidsmiljømessig og økonomisk kan sammenlignes med det øvrige næringsliv.

Samfiskeordningen har bidratt til fornyelse av den minste flåten og større sysselsetting blant unge. Den har gitt et kvotegrunnlag, økt inntjening og dermed et bedre driftsgrunnlag.

Påstanden om at samfiskeordningen i torskefisket i praksis utgjør en skjult form for strukturering kan sies å være berettiget når man ser på hvordan ordningen fungerer. – Men å erstatte samfiske med en kondemneringsordning representerer ei strukturordning med negativt fortegn.

Der andre strukturerer og sitter igjen med 80 % av strukturkvoten, må de under 11 meter som avgir ei 100 % kvote i tillegg avstå minst kr.190 000 til kondemneringsordningen. I bytte får de et kvotetillegg på 10 % på gjenværende kvote. Dette er åpenbart urimelig og stor forskjellsbehandling.

Kostnaden for en kondemneringsordning er kalkulert i Stortingsmeldingen.

Ved å ta utgangspunkt i torskefisket i nord og konvensjonell kystflåte under 11 meter, er summen av kvotefaktorene i gruppen cirka 2 400, og det er 1177 deltakeradganger.

Hvert fartøy i gruppen har mellom 1,26 og 2,35 kvotefaktorer, og gjennomsnittsfartøyet har 2,1 kvotefaktorer. En kvotefaktor er på 18,7 tonn med overregulering. Dette gir en kvote på 39,3 tonn torsk.

Kostnaden for en kondemneringsordning, der 10 % av faktorene kjøpes ut, anslås i Stortingsmeldingen å koste fiskerne kr 200 millioner, og ca. 190 000 kroner pr. fartøy for de som blir igjen i gruppen under 11 meter.

De gjenværende kvotefaktorene forutsettes fordelt på resten av gruppen under 11 meter med 10 % økning, noe som tilsvarer 3,93 tonn i økt kvotegrunnlag per fartøy.

Regjeringens anslag er lavt. Med de kvoteprisene det opereres med i dag vil kondemneringen fort koste 400 -500 millioner kroner. Det tilsvarer kr. 400 000 eller mer i kostnad pr. gjenværende fartøy. For et fartøy med 1,4 millioner kroner i omsetning vil det kunne gi dramatisk store konsekvenser.

Ved å avvikle samfiske og erstatte det med en kondemneringsordning legges det ikke til rette for gode rammebetingelser for sjarkflåten, noe som var forutsetningen. Det legges heller ikke til rette for at flåten skal kunne fornye seg og ha god lønnsomhet. Avvikling av samfiskeordningen bidrar til det motsatte.

Når en ser konsekvensene ved å avvikle ordningen, er det fornuftig at Samfiskeordningen – med små endringer opprettholdes.