Innspill

Fra skipperstolen på «Koralen» har jeg denne våren fulgt de politiske partienes arbeid og diskusjoner om grunnrenteskatt. Det har vært spennende, og slik jeg leser det har regjeringspartiene snudd. Som skipper og arbeidsgiver for nær 60 personer så applauderer jeg. En særskatt ville vært en dårlig start på den framtidsveksten som våre politikere ønsker å skape fra den blå åkeren.

Norske fiskerier går godt! Det er ingen tvil om det. Samtidig er det kjent for både oss i næringen og mange av dere som leser dette at både kvoter, priser, konjunkturer og handelspolitiske vilkår endrer seg, og går både opp og ned. Det tilsier at en særskatt i form av ressursrente fort kunne bidratt til å reversere den ønskede veksten knyttet til havet.

Så er det veldig gledelig at det har vært gode år i en periode nå. I fjor passerte vi 100 millioner i omsetning på fartøyene «Koralen» og «Koralhav». Det er mye penger og mye verdiskaping. Mer enn 40 millioner legges igjen til varer og tjenester. Våre ansatte skatter også til sine respektive kommuner som er spredt over hele Sør-Norge. Vi praktiserer lik lønn for likt arbeid om bord, også for de dyktige polske fiskerne som er en del av mannskapet. Slik skal det også være!

For å bidra til utvikling og vekst har vi en policy om å delta i produktutvikling og på miljøområdet. Når det gjelder utvikling så har vi i en årrekke hatt et nært samarbeid med Mørenot Fishery om fangstredskaper og teknologi. Selv om vi bruker mye tid på testing og forsøk, så opplever vi at det er utviklingsarbeid som gagner både oss selv og bransjen gjennom de resultatene vi bidrar til å skape. I tillegg er det flott for oss at selskapet er fra vår egen hjemkommune.

Så er jeg stolt, men samtidig litt overrasket, over de «resultatene» vi oppnår på miljøområdet. Vår miljøpolicy er at våre fartøy skal ta på land alt vi får opp av havet. I 2018 bidro vi og andre medlemmer av «Fishing for Litter» til å ta opp 175 tonn avfall. Å vite at vi er med på å rydde havet for kommende generasjoner gir en god følelse. Jeg håper derfor at denne gode ordningen blir både videreført og utvidet.

Fiskekjøperne ved det lokale mottaket Grytestranda Fiskeindustri har vi også et nært og godt samarbeid med. En følge av samarbeidet med landindustrien er at vi oppnår bedre kvalitet på fisken. Våre ansatte er jevnlig på bedriftsbesøk. Målet med besøkene på land er å se og lære hvordan vi best mulig kan beholde kvalitet på fangsten i alle ledd i foredlingsprosessen, til vi har et ferdig frossent produkt av topp kvalitet. Det er viktig for oss å lære av våre feil, men også like viktig å se hva vi gjør rett. Dette er en evig prosess som aldri stopper opp. Derfor er også vi som leverandør til vårt lokale mottak stolt når de har fått medalje for klippfisken de produserer. Det betyr at vi som fiskere og del av lineflåten har levert og bidratt til et førsteklasses produkt.

Noen kan kanskje oppfatte det jeg forteller nå som selvskryt. Uansett – mitt poeng er å fortelle at vi som fiskere gjør så mye mer enn bare å fiske. Vi forsøker å ha en helhetlig tenkning som handler om å skape verdier for samfunnet vårt. Vi bidrar til samfunnsutviklingen på lik linje med annen næring, men er dessverre litt mindre synlig i det daglige. Når vi skal på jobb så tar vi med oss bedriften og de ansatte og reiser bort. Vi er ikke en av dem du ser hver dag når du drar forbi på veg til ditt arbeidssted. Men vi er der og vi utgjør en forskjell.

Jeg tror for min del at våre politikere fremover spesielt vil ha søkelys rettet mot miljøutfordringer og mot finansieringen av AS Norge. Våre bidrag har jeg pekt på og mulighetene jeg ser likeså.

Jeg er optimist for hva vi kan få til og håper på et godt samarbeid med ulike deler av samfunnet for å bidra til en bærekraftig og god vekst og utvikling. Så håper jeg at våre politikere fremdeles styrer unna særskatt når vi sammen skal navigere inn i farvannet der de fremtidige verdiene for landet skal skapes.