I 2002 ble Norge og Russland enige om at kvotene på torsk ikke skulle endres mer enn 20% fra år til år. Denne avtalen blir også omtalt som «handlingsregelen». Begrunnelsen for innføringen av denne regelen er at en ikke ønsker store svingninger i inntektene i torskefiskeriene.

I de senere årene har det vært en kraftig nedgang i torskebestanden. Nedgangen har vært så stor at dersom handlingsregelen ikke hadde eksistert, så hadde reduksjonen i torskekvotene i de siste årene vært større enn det som er blitt fastsatt. 20% regelen har altså ført til en sterkere nedgang i bestandsstørrelsen av torsk enn den ville ha blitt uten «handlingsregelen». Det er altså blitt fisket for mye torsk. Dette fordi at fisker en mer på en bestand enn tilveksten til bestanden, blir bestandsstørrelsen ubønnhørlig mindre. Det hadde derfor vært mer torsk i Barentshavet i dag om en ikke hadde fulgt «handlingsregelen».

For 2024 er torskekvoten fastsatt til å være 20% lavere enn for 2023. «Hvis vi hadde sett bort fra forvaltningsregelen, ville kvoten for neste år vært på 355.000 tonn» har forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet uttalt. Dette er nesten 100.000 tonn mindre enn den fastsatte kvoten for 2024. Den er på 453 000 tonn.

Rekrutteringen til torskebestanden etter 2014, målt på treårig torsk (ungtorsk), vært lav. Den har i alle disse årene vært under gjennomsnittet .

Det er lagt inn i «handlingsregelen» at dersom gytebestanden faller under det såkalte «føre-var-nivået», kan norske- og russiske myndigheter se bort fra «handlingsregelen».

Føre-var-grensen for størrelsen på gytemoden torsk/skrei er satt til 460.000 tonn. I 2024 forventes gytebestanden å være på nesten 590.000 tonn. Allerede til neste år kan gytebestanden for 2025 komme under «føre-var grensen». Skjer det blir nok torskekvoten for 2025 redusert med minst 40% i forhold til torskekvoten for 2024.

Det ser derfor ut til at det kommer blir det «smalhals» i mange år framover når det gjelder størrelsen på torskekvoter i Barentshavet.