Ved «Skriftlig spørsmål» til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (Dokument nr. 15:1437 (2019-2020) – besvart 04.05.2020) ville jeg ha rede på om ministeren hadde til hensikt å nekte «stor kyst» (28-60 m.) adgang til å tråle med snurrevad (jf det gamle norske navn for trål – slepenot), inn til fjæresteinene og der sope fjord og bukter tom for bl.a. hyseyngel og til fortrengsel for den mindre flåte som ikke er sertifisert for å drifte langt til havs.

Statsråden avviste kravet: «Det er ingen holdepunkter for at det her har skjedd et fiske med redskap som må defineres som en trål». Det er selvsagt en helt grei konklusjon for sjarker som ligger for anker og som varper – dvs. vinsjer inn nota til et fartøy som ligger i ro. Dette fisket skal selvsagt få fortsette som før.

Nei, det jeg spurte om var «stor kyst» som tauer nota i kjøreretningen slik som trålerne gjør det. Dvs. at mitt spørsmål var om Høyre fant det helt greit og i overensstemmelse med norsk lov at «stor kyst» drev sin snurrevadtråling på undermåls yngel – noen til og med på innsiden av sjarkfiskernes garnlenker.

Statrådens svar viser at han dessverre har dårlige rådgivere. Høyesterett (Rt. 1929 s. 758) har tatt stilling til om snurrevad som slepes etter fartøyet er trål, og her er svaret:

«I Ot.prp.nr.18 for 1908, som ligger til grunn for den første lov om forbud mot fiske med bunnslepenot (traal) er paa side 5 gitt følgende forklaring: «Ved traal forstaaes en not, som slepes frem langs sjøbunnen av fartøi, som i dette øiemed gaar frem med seil eller mekanisk kraft. Ved denne definisjon adskilles traal fra snurrevad som hives frem langs bunnen til forankret fartøi eller til stranden» . . . jeg finner disse oplysninger tilstrekkelige til at fastslaa, at snurrevad er et med traal likeartet redskap i motsetning til drivende redskaper» (s. 761 uth.her).

Hr. Statsråd, her står det svart på hvitt «... at snurrevad er et med traal likeartet redskap ...» Dette spørsmål henhører ikke lengre under domstolene, det er avgjort!

Her trengs litt mer folkeopplysning: Høyesterett dømmer i siste instans (grl § 88). Hva høyesterett bestemmer er norsk rett. Hva Høyre tror er rett er ikke overordnet høyesterett! Selv om samfunnstopper i Høyre er vant til å være hevet over loven, gjelder dette prinsippet ikke på «yttersia».

Snurrevad er trål og når Senterpartiet vinner valget h- 2021 er noe av det første vi skal sørge for er at fartøy i «små kyst» skal få beholde sine hevdvunne felt kysten rundt uten inntrenging av havfiskeflåten. All tråling skal utenfor 4-mila. Det spiller ingen rolle om de tråler med eller uten tråldører.

Hasvik, 5 oktober 2020

Geir Adelsten Iversen (Sp)

Stortingsrepresentant Finnmark