Kvotemeldingen vil være retningsgivende for hvordan Staten vil fordele våre felles ressurser til beste for kyst og lokalsamfunn.

I Bø kommune har vi en status med 2 industrieide selskaper på disp, fra deltakerloven, Nergård as har 1,35 trålkonsesjon og Norway seafoods/Lerøy as har 0,9 (1,0) trålkonsesjon. Tilsammen 2,25 (2,35) trålkonsesjon tilhørende i Bø kommune. Det hele tildelt på dispensasjon fra deltakerloven for å holde aktivitet i Bø kommune.

Begge selskapene har egne anlegg i Bø Kommune.

Nergård as har solgt ett av sine 2 anlegg med klausul om ikke å kan benyttes mer innafor fiskeri (Eidetanlegget).

Det andre (ex Sjøbruk) Bø fiskeindustri as er fullstendig strippet, nærmest sanert.

NS/Lerøy as har eget mottak i Bø kommune hvor råstoffet kjøpes fra kystflåten og transporteres ut av Bø kommune for tilvirkning.

Det skjer ingen lokal verdiskapning i Bø av trålfisken som er tildelt på dispensasjon fra deltakerloven for å holde industriell aktivitet i Bø kommune. Det foregår heller ingen alternative aktivitet.

Det til tross for at begge selskapene, som nevnt har egne anlegg i Bø kommune.

Det som skjer fra Nergård og Lerøy i Bø kommune er stikk motsatt av intensjon med tildeling av fisken fra fellesskapet.  I stedet for å bygge samfunn, ruineres samfunn. Vinnerne er aksjonærene til Nergård/Norsk sjømat asa, på Stranda, på Island og i London, for Lerøy sin del i Bergen.

Hva er det som er skjedd, hva har denne organiseringen å gjøre med fisk tildelt fra fellesskapet på disp, for å holde aktivitet i et samfunn som Bøsamfunnet. Det hele er jo snudd på hodet. Nærmest et politisk mesterverk.

Det er jo denne uretten som må rettes opp i kvotemeldingen.

Det hviler et stort ansvar på politikere, uansett nivå, som med forsett fratar kommende generasjoner Bøfjæringer fisken, dermed muligheten til å bygge og utvikle samfunn basert på kultur og egenart i et lokalsamfunn som Bø.

Vi gjør ledelsen i Bø kommune uttrykkelig oppmerksom på at de rammebetingelser som nå blir lagt gjennom kvotemeldingen, vil være retningsgivende over tid.

Et styringsverktøy som vil være gjeldende for eksisterende og kommende generasjon.

Det er opp til politikeren å engasjere seg før toget ruller ut av perrongen.

Fisk er kultur, mer enn noe annet også i Bø. At det i Bø kommune kommer i bakgrunnen av mer importert kultur i form av noen konserter med blokkfløyte og trompet, samt avduking av skulpturer er synd. Det kan være viktig nok. Men svinner kulturen som er fundamentet for Bø kommune sin eksistens grunnet politisk naivitet, som følges opp med frafall av politisk engasjement under behandlingen av kvotemeldingen, vil også blokkfløyta mangle sitt publikum i Bø etterhvert.