INNSPILL: Tom Vegar Kiil, Norges Kystfiskarlag

På senvinteren i år hadde vi flere konflikter mellom ytterpunktene i konvensjonell flåte – de aller minste mot de aller største. Disse konfliktene foregikk både på Breivikfjorden og på Malangsgrunnen. Et hjertesukk på Facebook fra undertegnede var det som skulle til for at kysten i sin helhet skulle reise seg mot havfiskeflåten som opererte i fjæresteinene. Det ble satt stor pris på at Fiskarlaget Nord stod side om side med Kystfiskarlaget i denne kampen.

I kjølvannet av konfliktene var Norges Fiskarlag – etter å ha inntatt en nogen lunken holdning til konflikten underveis – på banen og satte ned et eget utvalg som skulle diskutere løsninger. Det at kun en av flere organisasjoner organiserer et utvalg som skal arbeide fram ordninger, er en effektiv måte å kuppe debatten på.

Basert på holdningene som ble synliggjort fra Trondheim underveis i konfliktene var det ventet at prosjektet ville bli tilrettelagt på en slik måte at det ikke ville komme forslag eller ordninger som kunne styrke den minste flåten sin rett til de kystnære områder. Denne mistanken viser seg vel berettiget når man ser hvordan mandatet tolkes, og Fiskarlaget Nord sin respons er en tydelig bekreftelse. Dette utvalget er satt for å sikre de største fartøyene tilgang til fangstfeltene nærmest land. Ingebrigtsens formaning om samhold oppfattes som en klam fornærmelse av den minste flåten, fordi dette «samholdet» i hovedsak er ment for å styrke den sterkestes rett.

Utviklingen i fartøystørrelse har gjennom de siste 10-15 år har bidratt til en betydelig økt forskjell i fangsteffektivitet. Kystfartøy som tidligere hadde en lengdegrense på 28 meter har nå ingen begrensning i lengde. De største fartøyene med kystkvoter har i løpet av få år doblet den opprinnelige lengdegrensen for kyst. Dette er ikke fartøy bygget for å drive hverken fjordfiske eller kystfiske. Dette er havfiskefartøy som besitter nær halvparten av kystflåtens kvoter og andelen er økende. Finnmarksmodellen er fallitt.

Norges Kystfiskarlag har lenge hevdet at disse fartøyene må regnes som havfiskefartøy og reguleres deretter. Vi registrerer at Fiskarlaget Nord nå støtter oss i dette. Det er ingen fornuft som tilsier at man skal ha et regelverk som sender små trålere til havs, mens havgående fartøy med en mange ganger høyere fangst- og lastekapasitet skal få operere i fjæresteinene kun fordi de er besatt med kystkvoter. Norges Kystfiskarlag støtter helhjertet Fiskarlaget nord sin kamp mot vandaliseringen av de kystnære fiskebestandene.

Man kan så spørre seg hva er årsaken til at trål og havgående autolinefartøy er henvist til havs. Jo – det er nettopp slike konflikter som vi nå ser og har sett i lengre tid. -Hvor de store fartøyene med brutal fangstkapasitet ligger i fjæra og utraderer den mindre flåten sin mulighet til å drive et effektivt fiske. Slike konflikter har vært tidligere med store autolinefartøy og trålere, med det resultat at det er gjort reguleringsmessige grep for at den minste flåten skal ha et levebrød. Derfor får de ikke lov til å konkurrere med den mindre flåten på de kystnære feltene. Dette er en fornuftig løsning når de store, istedenfor å vise hensyn, velger å bruke sin kapasitet og effektivitet som et stridsmiddel mot de små. Det er også nå den eneste løsningen for en rettferdig fordeling.

Det er ikke noen tvil om hvem som vinner kampen mellom et kystfartøy på 15 meter og et havgående på 55meter i det samme havet. Når det minste fartøyet opplever at det kystnære fiskefeltet er okkupert og tømt av en konkurrent med brutal fangstkapasitet, blir eneste løsning å flytte til andre mer distante og mindre kystnære fiskefelt. Det er ikke intensjonen med en differensiert flåtestruktur.

Denne problematikken gjelder ikke bare torsk. Den gjelder likeså vel sei og hyse på de kystnære områdene. Det har vært fremført hjertesukk fra fiskeridirektoratet om at den minste flåten ikke nyttiggjør seg kvotene på sei og hyse. En av årsakene til dette ser vi nå helt tydelig langs finnmarkskysten, hvor småhysa som kommer inn fra havet for å beite langs kysten blir fanget i store snurrevadnøter før den får spredd seg utover, beitet og vokst på seg ekstra vekt, og være tilgjengelig for den tradisjonelle lineflåten på seinsommeren og høsten. Gjennom å fiske i fjæresteinene ødelegger de store fartøyene den mindre flåten sin mulighet til å fiske sine hysekvoter uten å gå langt til havs. Resultatet blir at sjarkene ikke når tak i hysa, og den største flåten får ytterligere påfyll som de nå kan fiske til havs.

Norges Kystfiskarlag har gjentatte ganger bedt om at kvoteoverføringer skal gjennomføres som balanserte kvotebytter (verdi mot verdi). Vi ser at Fiskarlaget Nord nå krever det samme. Det har vist seg å ikke være ønskelig blant de største. De vet at ved å blokkere for en slik løsning vil de få gratis den fisken kystflåten ikke når tak i. Det kan synes som om det som foregår er et kynisk spill både om tilgang på fangstfelt, fangst og organisasjonsmakt. Jo større andel av fangstverdi som tilfaller de største, jo større andel av fartøykontingenten går til de store sin organisasjon Fiskebåt, mens de som i hovedsak organiserer de små sitter med svarteper.

Fiskebåt har åpenbart en overveldende pengemakt som brukes for hva det er verd i Norges Fiskarlag. Det kan vi i Norges Kystfiskarlag sitte å bivåne fra utsiden – det var tross alt denne utviklingen i Norges Fiskarlag som førte til opprettelsen av det som senere ble Norges Kystfiskarlag.

Det bør være et tydelig signal til Trondheim, når nå også Fiskarlaget nord så til de grader har begynt å rasle med sablene.

Den minste flåten preges dessverre av lav andel organiserte fiskere. Det er et problem som gir den største flåten sterkere organisasjonsmakt. Det er derfor viktig at vi nå klarer å øke organisasjonsgraden. Kystfiskere – organiser dere nå, vi er mye sterkere sammen enn hver for oss. Slaget om havet har startet – opp på barrikadene og la oss stå samlet mot utarmingen av våre ressurser og fiskefelt langs kysten!