Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister

Flere spør nå hvorfor bearbeidingsplikten er opphevet. Jeg kan berolige med at vi har kun gjort en midlertidig endring.

Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen

Coronasituasjonen har medført store endringer i ferskfiskmarkedet blant annet fordi hele hotell- ogrestaurantmarkedet falt bort nærmest over natten. Innen dagligvare er det imidlertid økt etterspørsel etter fryste fiskeprodukter, som vi alle kjenner fra frysedisken i butikken. I denne situasjonen har myndighetene tett og nær dialog med næringen for å sikre arbeidsplasser og virksomhet. Dette er spesielt viktig i en situasjon med svært høy arbeidsledighet. Vi skal ivareta liv og helse, men også være fleksible og løsningsorienterte i forhold til regelverk for å sikre arbeidsplasser.

Det var en konkret situasjon som lå bak at vi midlertidig opphevet bearbeidingsplikten. Dette gjaldt fangst som var kjøpt inn til Lerøys anlegg i Hammerfest, Forsøl, som ikke kunne produseres som fryste fiskeprodukter. Lerøy ønsket å overføre fangsten til sitt anlegg i Båtsfjord, som kan levere både ferske og fryste produkter. Dagligvaremarkedet etterspurte mer fryste produkter, og i tillegg ønsket vi med dette å sikre at kystflåten ville få levert sin fangst av fersk fisk.

Dette er helt midlertidig. Noen påstår at dette et ran av Nord-Norge. Det er det ikke. Det er bruk av sunn fornuft og å være løsningsorientert i en spesiell situasjon. Pliktsystemet er komplisert og utviklet gjennom mange år for å forsøke å sikre aktivitet langs kysten der fisken er.

Mitt oppdrag som fiskeri- og sjømatminister er å legge best mulig til rette for økt aktivitet, økt verdiskaping og flere arbeidsplasser langs kysten. For denne regjeringen er grunnprinsippene i deltakerloven, havressursloven og Fiskesalgslagsloven fast. Vi arbeider for å sikre en optimal og bærekraftig utnyttelse av Norges fiskebestander. Jeg vil derfor nok en gang sterkt oppfordre alle i næringen, fiskere så vel som kjøpere, om å samarbeide og stå samlet bak kollektive løsninger i den situasjonen vi er i.