Innspill: Annsofie Kristiansen, daglig leder, Norges Kystfiskarlag

Norges Kystfiskarlag mottar for tiden flere meldinger fra medlemmer vedrørende Råfisklagets praksis med fastsetting av dynamisk minstepris, og nærmere bestemt hvordan privatavtaler mellom fisker og kjøper hvor fisker får etterbetalt virker inn på denne prosessen.

Det vises i denne sammenheng til § 10, punkt 3 i Råfisklagets forretningsregler:

«Enhver betaling for produkter underlagt Råfisklagets omsetningsordning skal avregnes av mottaker over Råfisklagets sluttseddelformular, og det kan ikke uten medhold av særskilt bestemmelse fra styret gjøres noe unntak for godtgjørelse som benevnes tilleggsytelser, frakttillegg, arbeidsgodtgjørelse eller annet. For tilleggsbetaling som avgjøres og utbetales etter at ordinær sluttseddel er utstedt og innsendt, må utstedes og innsendes tilleggsseddel på Råfisklagets vanlige sluttseddelformular med henvisning til de tidligere sluttseddelnummer tilleggsbetalingen gjelder».

Råfisklaget har fra og med 1. februar 2021 hensyntatt sedler med etterbetaling i beregningsgrunnlaget for dynamiske minstepriser.

Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag har behandlet nevnte sak i møte 24. mars, og er kjent med at den etterbetaling som foretas innenfor en periode på 14 dager etter leveransen vil medregnes i beregningsgrunnlaget for den dynamiske minsteprisen, mens etterbetaling som foretas senere enn dette ikke blir det, og på denne måten heller ikke blir regnet med i beregningsgrunnlaget. Ettersom det i dag ikke foreligger noen krav i forhold til tidsrom for når en eventuell etterbetaling skal finne sted, frykter Norges Kystfiskarlag at dette kan bidra til å så tvil om rettmessigheten til den dynamiske minsteprisen.

Norges Kystfiskarlag ser behov for at Råfisklaget redegjør nærmere for hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningsgrunnlaget, samt viser til tall som kan tydeliggjøre både omfanget og frekvensen av etterbetalinger for torsk og andre arter underlagt dynamisk minstepris foregående år og så langt i år. Hvis det dreier seg om store beløp som unndras i beregningsgrunnlaget for den dynamiske minsteprisen, må dette tas opp som sak i neste prisforhandling slik at modellen kan justeres.