Finn-Arne Egeness, Chief Analyst Seafood, Nordea

Dette er en debattinnlegg, det representerer skribentens syn.

I perioder med lave torskekvoter er produkter som oppnår høy pris i markedet viktige, fordi de kan forsvare høye førstehåndspriser og fortsatt bidra til lønnsomhet på land. Den forventede kvotenedgangen for torsk vil øke betydningen av skreimerket torsk.

I tusenvis av år har torsken vandret inn til norskekysten for å gyte. Gytevandringen har dannet grunnlaget for bosetning og økonomisk aktivitet langs kysten. Lenge dominerte saltede og tørkede produkter handelen med utlandet. Det siste tiåret har utvikling av nye produkter løftet førstehåndsverdien av torsk. Skreimerket torsk er ett av produktene som vokser og bidrar positivt til verdiutviklingen. Fordi produktet oppnår høye priser i markedet og torskekvoten er forventet å stabilisere seg på et lavere nivå de neste årene, vil skreimerket torsk bli relativt sett viktigere, først og fremst fordi produktkategorien skreimerket torsk evner å forsvare høye førstehåndspriser.

Skreimerket torsk

Skreimerket torsk er fersk torsk med ekstra høy kvalitet. Produktet kan selges fra 1. januar til 30. april når den kjønnsmodne torsken svømmer inn til kysten for å gyte. For å pakke kvalitetsmerket skrei må fiskemottaket forplikte seg til kravene i «Norsk standard for kvalitetsmerket Skrei», som kontrolleres av Norges Råfisklag. I tillegg må mottaket være godkjent av Norges sjømatråd, som eier og forvalter standarden.

Finn-Arne Egeness

Skreimerket torsk ble introdusert i 2002, men eksporten var lenge begrenset og først i 2015 fikk skreien eget varenummer. Den hittil største eksportmengden av skrei ble registrert i 2019, da eksporterte Norge 6 600 tonn skreimerket torsk, tilsvarende tre prosent av den totale norske torskeeksporten målt i mengde rund vekt. Fordi restaurantmarkedet er viktig for skreien, hadde koronaen en negativ effekt på etterspørselen. I fjor ble det eksportert 4 500 tonn skreimerket torsk målt i mengde produktvekt med en totalverdi på 240 millioner norske kroner.

Rekordpriser

I januar 2015 var eksportprisen på skreimerket torsk 30 kroner per kilo, i 2020 hadde prisen nesten doblet seg til 59 kroner per kilo. Selv om pandemien hadde en negativ effekt på etterspørselen, holdt kiloprisen seg på et høyt nivå med hjelp av kronesvekkelsen. I januar i år var eksportprisen på skreimerket torsk 82 kroner per kilo. Det gir en prisvekst på over 170 prosent på 8 år. Til sammenligning økte eksportprisen på fryst torsk med 113 prosent i samme periode. I februar var eksportprisen på skreimerket torsk 72 kroner per kilo, en prisøkning på mer enn 40 prosent sammenlignet med februar i fjor. Ingen andre torskeprodukter har hatt en bedre prisutvikling de siste 12 månedene.

Lønnsomt for industrien

Handelsstatistikken viser at skreimerket torsk oppnår en stadig høyere prispremie sammenlignet med eksportprisen på fersk torsk. De siste tre årene har prispremien vært 9 kroner per kilo i snitt mot 6 kroner per kilo i årene før pandemien. Hittil i år er prispremien på skreimerket torsk på 18 kroner per kilo sammenlignet med eksportprisen på fersk torsk. På samme tid i fjor var prispremien 11 kroner per kilo. Det gir incentiver for fiskeindustrien til å videreutvikle skrei-kategorien.

Markeder

Europa er det viktigste markedet for skreimerket torsk. I handelsstaistikken er Danmark det største enkeltmarkedet, men landet er primært et transittmarked for skreien inn til EU. Statistikken antyder at majoriteten av skreikonsumet skjer i Spania, Frankrike og Tyskland med Spania som det største og viktigste konsummarkedet.

Framover skal Sjømatrådet satse mer på skrei til Japan. Asia er et av markedene med høyest betalingsvilje for norsk sjømat. Japanerne liker sesongvarer, og slike produkter får som regel stor oppmerksomhet både i media og på utsalgsstedene når de ankommer landet. Lykkes næringen med skreimerket torsk i Asia, vil etterspørselen øke.

For å løfte hvitfisknæringen videre, er det viktig at næringen og deres organisasjoner fortsetter å utvikle nisjeprodukter og nisjemarkeder med høy betalingsevne og -vilje. Skreimerket torsk er et eksempel på en slik produktkategori. Med sin høye kvalitet, unike historie og relativt stabile tilførsel i sesongen (januar til og med april), har skreimerket torsk alle muligheter til å vokse videre.

Havforskningsinstituttet forventer at den norske torskekvoten framover vil stabiliserer seg på nivået som vi hadde mellom 2000 og 2008, noe som vil gi en norsk kvote på rundt 220 000 tonn. Hvis vi evner å øke eksportvolumet av skreimerket torsk til 8 000 tonn i mengde produktvekt, vil det utgjøre 5 prosent av den norske torskekvoten eller nærmere 10 prosent av det estimerte landingsvolumet av fersk torsk i Norges Råfisklag i årets fire første måneder. Det vil gjøre skreien til mer enn et lite nisjeprodukt.