Dagfinn Svadberg Hatløy, Forbundsleder fagforeningen Naturviterne

Stortinget må utsette behandlingen av Meld. St. 32 (2018–2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping» – til Riksrevisjonen har lagt fram sin rapport om kyst og havfiske.

Naturviterne er en fagforening tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne. Vi organiserer medlemmer med høyere naturvitenskapelige utdannelse i stat, kommune og privat, spredt over hele landet, inkludert medlemmer med sitt virke innen fiskeriforvaltning. Naturviterne har en vedtatt samfunnspolitikk der matproduksjon, bioøkonomi og bærekraftig verdiskaping er viktige tema.

Naturviterne legger til grunn i vår samfunnspolitiske plattform at «Fiskeri, hav- og landbruk må sikres økonomiske rammer som bidrar til høy selvforsyningsgrad. Vern av matjord og fellesskapets eie av marine fellesressurser må grunnlovsfestes»

Landsmøte 2017 vedtok en resolusjon om at «Felleskapets eie av fisk og vern av matjord må grunnlovfestes». Det å opprettholde lokale fiskerimiljøer, en variert flåtestruktur og at de lokale fiskebestandene blir høstet, mener Naturviterne er avgjørende for økologisk, økonomisk og sosial bærekraft i fiskerinæringen. Sammen med en kunnskapsbasert forvaltning av våre rike fiskeressurser, er dette en bærebjelke for at fiskeri og bioøkonomien gir bærekraftig verdiskaping langs hele kysten. Riksrevisjonen er i ferd med en omfattende gransking av fiskerifeltet i Norge. Riksrevisjonen sin rapport «Kvotesystemet i kyst- og havfisket» skal legges fram 28.april.

Regjeringen har lagt opp til at Stortinget skal behandle den omfattende Meld. St. 32 (2018–2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping» 31.mars. Meldingen inneholder mange omstridte forslag og endringer av dagens system.

Det er av nasjonal interesse at behandlingen av stortingsmeldingen skjer på et godt nok beslutningsgrunnlag. Bærekraftig forvaltning og eierstruktur i fiskerinæringen angår nasjonal og lokal råderett over rike naturressurser, og det gjelder store varige verdier i en svært viktig næring for Norge framover, når fossile næringer vil bety mindre. Innholdet i Riksrevisjonens rapport må være kjent for Stortinget, næringen og allmenheten før Stortinget fatter beslutninger om endringer i kvotesystemet.

Naturviterne støtter kravet om at Stortinget må utsette behandlingen av Meld. St. 32 (2018–2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping» til Riksrevisjonen sin rapport om kyst og havfiske er framlagt og behandlet i Stortinget.