Nussir ASA har fått utslippstillatelse for tonnevis av gruveavfall og giftstoffer i Repparfjorden. Havforskningsinstituttet har advart mot mulige miljøeffekter, men Miljødirektoratet velger tydeligvis ikke å forholde seg til norsk rett og hovedregelen i naturmangfoldlovens § 9 om «føre-var-prinsippet». Riktig ille er det også at ikke før Norge har inkorporert EUs vanndirektiv i naturmangfoldloven, så skrotes også direktivets klare påbud om ikke å forverre miljø- eller kjemisk tilstand i «kystvannet» - noe som omfatter alle norske fjorder. Norge har en plikt til å arbeide for «styrket vern og forbedring av vannmiljøet» men gjør i stedet det stikk motsatte: Forverrer miljøet og gir svekket vern av vannmiljøet.

Sannheten er at ingen aner noe om spredningen av masser fra gruvene når disse først er dumpet på fjordbunnen. Repparfjordelva og fjorden utenfor er inngangsportal for en til nå sterk og livskraftig laksestamme. Repparfjorden huser også fiskestammer av hyse, torsk og sei og er særlig viktig som gyteområde for kysttorsk, skrei og lodde.

Vi i Norges kystfiskarlag er alvorlig bekymret for miljøtilstanden i fjorden. Økosystem og nasjonalt viktige gyteområder ødelegges for mange tiår fram i tid. Vi ser også i øynene at fiskebestanden i fjorden vil forsvinne og at fjorden i framtiden vil være totalt ubrukelig for fiske. Vi vil kreve at NUSSIR finner en annen plass for «lagring» av avfallet.

Dersom fisket blir ødelagt vil vi allerede nå kunngjøre at tap av fiskefelt er erstatningsrettslig vernet og at kystfiskarlaget vil forfølge saken.