Manndalen Fiskemottak ser med stor bekymring på søknad fra oppdrettsselskapet Lerøy om dispensasjon fra kystsoneplan for anlegg av oppdrett på Ysteby, heter det i en årsmøteuttalelse fra dette mottaket

Ysteby ligger midt i fjorden både når en ser innsig i Lyngen og Kåfjord. Opprett på Ysteby vil for fiske i fjorden ha store negative konsekvenser. Området Olderdalen nord til Kåfjordbergan er ett mye brukt område for faststående redskap, slikt som garn ol. Dette er selvsagt vanskelig å dokumentere da det ikke finnes innmeldinger til kystvaktsentralen i fjordene. Ved plassering av fiskeoppdrett i Ysteby vil dette området i all vesentlig grad bli beslaglagt, og dermed ikke kunne brukes som fiskeområde. Da området er ganske nærdjupt, er det i tillegg et rekefelt som ligger ganske nært land. I nær omkrets av ønsket sted, finner vi Nordnesodden og Årøyholmen, som begge er meget viktige fiskefelt.

I sin søknad, ramser Lerøy opp en rekke, etter deres mening viktige argumenter, som taler til deres fordel. Det nevnes arbeidsplasser, miljø, lus osv. Etter deres mening er det ikke noen negative konsekvenser for fiskemiljøet. Vi i Manndalen Fiskemottak stiller spørsmål om arbeidsplasser, blir det flere enn det er i dag i Gorsesjokka? Hva med arbeidsplasser i fjordfiske? Er ikke arbeidsplasser i fjordfiske like mye verdt for kommunen?

Fjordfiske kan ikke gi samme inntekt som oppdrett, men det er flere unge som satser på fiske i nærområde, de ønsker å bli i kommunen. Dersom det ikke er levelig med fiske vil de med all sannsynlighet flytte ut av kommunen. Det er ikke bare snakk om inntekt, men også livskvalitet. Videre ser vi som fiskere i fjorden at det er stort opptak av forrester i villfisk, dette gjør fisken bløt, og er noe fiskekjøper ikke er særlig interessert i. Dette er på felt som ligger 6-7 km unna oppdrettsanlegg. Med plassering av fiskeoppdrett på Ysteby vil både Nordnesodden og Årøyholmen, som er meget viktige fiskefelt i kommunen, ligge bare 3 km unna. Er det DETTE man kaller for godt miljø?

Etter utvidelsen i Gorsesjokka ser vi en markant nedgang i leveranse til Fiskemottaket. De siste 10 år har det vært en nedgang på 46% i kg levert fisk. Dersom denne trenden fortsetter vil det om kort tid ikke være noe fiskemottak da grunnlaget for å drive er borte. Da er også fjordfiske borte og Kåfjord kommune står igjen som en ikkefiskeri kommune.

Vi som fiskere og eiere av Fiskemottak og båter ber Kåfjord kommune om å avslå søknad om dispensasjon.