DEBATT, Geir A. Iversen og Geir Pollestad

I Norge har en del trålere eiet av fiskeindustrien fått fiskekvoter med leveringsplikt. Disse kvotene ble gitt under forutsetning av at fisken skulle leveres og sikre aktivitet i lokalsamfunn i Nord-Norge. Dette omtales ofte som pliktsystemet. Stortinget behandler nå et forslag fra SV om å avvikle disse pliktene mot at disse kvoter føres til bake til kystflåten der kvotene opprinnelig ble tatt fra.

Senterpartiet er kritiske til å kutte båndene mellom hav og land, men om disse trålerne ikke oppfyller det som var formålet da kvotene ble tildelt så må det få konsekvenser for kvotetildelingen. Senterpartiet vil derfor fremme følgende forslag i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen om å håndheve pliktsystemet for å sikre at disse trålerne faktisk leverer fisk til lokalsamfunnene i tråd med intensjonen i pliktsystemet. Alternativet vil være, om dette ikke skjer innen 2 år, at kvoter tilbakeføres fra disse selskapene til kystflåten.»

Forslaget vil bli fremmet i Stortinget når saken behandles 11. april.

Senterpartiet er helt tydelig på at denne fisken skal landes Norge. Om ikke selskapene som har kvotene oppfyller dette, må de belage seg på at det kuttes i kvotene. Kvotene som kuttes skal i så fall gå til å styrke den delen av kystflåten som leverer fisk til lokal industri. Forslaget fra Senterpartiet ivaretar dette på en god måte.

SV sitt forslag går på å be regjeringa komme tilbake til Stortinget med ei sak å fjerne hele pliktsystemet og overføre kvotene til kystflåten. Denne overføringen kan imidlertid ta 15-30 år i følge SV sitt forslag. SV har heller ikke gitt regjeringen noen frist for når regjeringen skal komme med en sak.

Senterpartiet går i innstillingen inn for at regjeringen skal vurdere SV sitt forslag og komme tilbake til Stortinget med dette i løpet av våren 2019.

Senterpartiet mener det haster med å skape mer aktivitet i fiskeindustrien i Nord-Norge. Vi tror at dersom selskapene som i dag har disse kvotene får et tydelig valg mellom å miste kvotene eller følge opp intensjonene i pliktsystemet så vil de finne løsninger som sikrer dette. Greier ikke industrien dette vil kvotene gradvis overføres til kystflåten.