INNLEGG: Tommy Pettersen, styreleder Vest-Finnmark Kystfiskarlag

Vi har fått mange innspill fra fiskerne i vestfylket som er bekymret for den store beskatningen det nå er på kveiteressursene langs store deler av kysten. Vi har forståelse for at mange vil utnytte de muligheter som ligger i deltakelse i kveitefisket. Men samtidig er det en kjennsgjerning at kveiteressursene er følsom for beskatning.

I områder der fiskepresset på kveite har vært stort, har det erfaringsmessig tatt år å gjenoppbygge bestanden. Han henviser til at det i Loppa- og Sørøysundområdet foregår et stort kveitefiske med betydelige fangster, noe som gjør at lokale fiskere i området er bekymret for bestanden.

Vår oppfordring til fiskerimyndighetene er at man tar bekymringen fra fiskerne i vestfylket på alvor og gjør en snarlig vurdering av om kveitefisket bør reguleres for å sikre bestanden på et forsvarlig nivå og derigjennom god reproduksjon av en viktig ressurs i området.

Hammerfest, 6.12. 2019