Innspill

- KrF har ikke hatt tradisjon for å stemme for en markedsliberalistisk fiskeripolitikk som i praksis ikke tar hensyn til Havressursloven og Deltakerloven.

- KrF må utvise respekt for Riksrevisjonens omfattende gjennomgang av fiskerfeltet her i landet. KrF må avvise å behandle kvotemeldingen inntil Stortinget har gått grundig gjennom Riksrevisjonens rapport, som legges fram for offentligheten neste tirsdag kl. 13. Våre evigvarende og sjølfornyende fiskeressurser har i all tid dannet grunnlag for bosetting, arbeid og velstand langs hele kysten. KrF sin fremste oppgave framover må være å respektere partiprogrammet og sikre at det lovverket som skal beskytte kystfolkets interesser respekteres og etterleves. De negative, dramatiske konsekvensene av de siste 30 års fiskeripolitikk er blitt for store i så alt for mange kystsamfunn, ikke minst på Finnmarkskysten. Denne utviklinga må snus - nå!

- Om stortingsrepresentantene fra KrF stemmer for Kvotemeldingen 7. mai i Stortinget er et slikt vedtak et så stort økonomisk og politisk svik mot partiprogrammet, mot befolkningen langs hele kysten og mot Finnmark at mitt medlemskap vil opphøre samme dag.

I programmet til KrF for 2017-2021 står følgende:

«Kvotefordelingen må sikre grunnlaget for inntekt fra næringen. Strukturering kan bidra til økt lønnsomhet og gi grunnlag for nyinvestering. Samtidig er det et mål å opprettholde en mangfoldig flåte og å unngå at kostnadene ved å erverve seg en båt med kvote blir så store at mange stenges ute fra fiskeriene. KrF vil derfor ikke åpne for strukturering for båter under 11 meter. Strukturkvoter har vært innvilget med en tidsbegrensning. Når tidsperioden er omme, skal kvoten tilfalle fellesskapet – og kan inngå i grunnlaget som fordeles båtene i kvotegruppen.»

Å stemme for kvotemeldingen slik den foreligger nå bryter med KrF sitt program på to vesentlige punkter.

1: I Kvotemeldingen foreslås det at struktur – og pliktkvotene i trålflåten forlenges med 15 nye år, i tillegg til den eksisterende perioden på 25 år. Dette er et særdeles problematisk forslag, som bryter med KrF sitt program: «Når tidsperioden er omme, skal kvoten tilfalle fellesskapet – og kan inngå i grunnlaget som fordeles båtene i flåtegruppen.» Hvis ikke hensikten har vært å føre velgerne bak lyset, så må KrF sin stortingsgruppe respektere gjeldende partiprogram og avvise 15 nye år. Forslaget er også svært tvilsomt med hensyn til følgende sentrale elementer i kvotemeldingen.

- Bærekraft. Sammenliknet med kystflåten så forbruker trålerne fire ganger så mye drivstoff pr kg fisk. Hensynet til ei forsvarlig, framtidsrettet og bærekraftig fiskeripolitikk tilsier ei økt satsing på kystflåten, med overføring av kvoter fra plikttrålerne.

- Verdiskapning: Trålerflåten sender en stadig større del av fangsten ferdig nedfrosset og pakket til bearbeiding i utlandet via frysehotell, til en lokal verdiskapning på kr 0,10 pr kg. Kystflåten leverer i all hovedsak fersk fisk til bearbeiding og videreforedling langs kysten, til ei lokal verdiskapning fra kr 5 / kg og oppover. Denne ferskfisken danner grunnlaget for bosetting og arbeid i mange kystsamfunn.

- Praksisen med direkte trål-leveranser til utlandet utgjør nå en stadig større trussel mot bosetting og arbeidsplasser langs kysten. Industrieide trålkonsesjoner med leveringsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt ble tillatt som et unntak fra deltakerloven, for å skaffe helårig råstoff til konkrete, spesifiserte landanlegg langs kysten. Hele hensikten var å sikre bosetting og arbeid langs kysten. KrF kan ikke stille seg bak ei utvikling hvor stadig større deler av fiskeressursene samles på færre og mektigere hender, med det resultatet at fisken sendes rett ut av landet og stadig flere kystsamfunn nedbygges og avfolkes. Slik forslaget til kvotemelding vil medføre.

2: Kvotemeldingen foreslår ikke strukturering av båtene under 11 meter, og det er i utgangspunktet bra. Problemet her er den tiltakende pengegaloppen som har utviklet seg i den uregulerte, markedsbaserte kvotehandelen på kysten. De siste fire årene har kvoteprisene firedoblet seg! Ei sjarkkvote er nå blitt så mye verdt at verken familien eller lokalsamfunnet har råd til å overta båten og kvoten når generasjonsskiftet er et faktum. Også disse minste båtene vil bli kjøpt opp av sterke kapitalkrefter og dermed vil struktureringen være et faktum også for denne flåten, som utgjør ryggraden i kyst – Norge. I Nord Norge handler dette om ca 2.600 båter. KrF kan ikke ut fra sitt program stille seg bak ei kvotemelding og en markedsrettet fiskeripolitikk som i praksis vil medføre ei strukturering også av flåten under 11 meter.

KrF er med i en regjering som i sin regjeringserklæring slo fast følgende:

- At grunnprinsippene i deltakerloven, Fiskesalgslagsloven og Havressursloven ligger fast

- Trappe opp kampen mot ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet

- Arbeide for at industrien får tilstrekkelig tilgang på råstoff

- Arbeide for at det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser

- Kvotemeldinga bryter med regjeringserklæringen på sentrale punkter, i et knefall for den sterkestes rett, for kvotebaronenes interesser, på tvers av det lovverket som skulle sikre arbeid og bosetting langs kysten. Kan KrF virkelig stille seg bak en slik politikk?

KrF: Gjør det som er rett for kyst–Norge og framtida. Stem NEI til kvotemeldingen.

Med lov skal landet bygges – ikke med ulov ødes!