Innspill

Mye er gjort rett i håndteringen av krabben. Myndighetene har sørget for en god forvaltning av bestanden. Reguleringene har gitt en nødvendig profesjonalisering av næringen, med yrkesfiskere som har fartøy og kunnskap til å ivareta god kvalitet og stabile leveranser. Landindustrien har utviklet produkt, logistikkløsninger og marked. En omfattende produksjons- og markedsomlegging fra fryst produksjon til levende krabbe har løftet kongekrabben til eventyrlige verdier.

I en nasjonal debatt om verdiskaping av det norske råstoffet, helårlige lønnsomme arbeidsplasser og aktivitet langs kysten kan kongekrabben med fordel løftes fram.

Men suksesshistorien har også en bakside. Den høye verdien på kongekrabbe har skapt grobunn for et svart marked. Sjømat Norge har lenge vært bekymret for at dagens forvaltningsregime og markedssuksess undergraves av et tilnærmet systematisk ulovlig fiske. Næringen selv har derfor tatt initiativ til og støtter helhjertet opp om de grep som myndighetene har iverksatt for å redusere muligheten til ulovlig omsetning av kongekrabbe. Dette gjelder både bruken av mobile kjøpsstasjoner, bruken av samleteiner og individmerking av krabbene.

Dette er målrettede tiltak som vil redusere omfanget av ulovlig fiske og forenkle kontrollen for myndighetene. I oppbyggingen av næringen var mottaksstrukturen mer spredd og mobile kjøp hadde en praktisk funksjon for flåten. I dag har vi mottak på fjord og nes nær sagt i hele Finnmark, og lang gangtid fra fiskefeltene er ikke et gyldig argument. Resultatet blir ofte at mobile kjøp foretas i umiddelbar nærhet til faste mottak.

Næringen registrerer at fiskeriministeren ønsker å utsette håndhevingen av Mattilsynets regelverk for godkjenning av mobile kjøpsstasjoner til 1. januar 2020. Dette er det ingen grunn til.

Sjømat Norge og våre medlemsbedrifter ønsket primært et generelt forbud mot mobile kjøpestasjoner for kongekrabbe. Vi mener imidlertid at departementets beslutning om å kreve at kjøretøy som brukes for mobile kjøp skal være godkjent av Mattilsynet er et godt tiltak. Dette sikrer lik praktisering av et regelverk som gjelder både for faste mottak (anlegg) og mobile stasjoner. I tillegg til at det vil ha positiv effekt for å begrense ulovlig omsetning vil det også være med å sikre like konkurransevilkår.

Vi er overrasket over at fiskeriministeren, som har gått høyt på banen mot ulovlig fiske, legger opp til å forlenge en praksis både næringen selv og tilsynsmyndighetene har advart mot. Kravet om at mobile kjøp av kongekrabbe må skje i tråd med Mattilsynets regelverk må derfor innføres med det samme.

Kristin Alnes, Sjømat Norge

Bjørn Ronald Olsen, Cape Fish

Ørjan Nergård, Lerøy Norway Seafoods

Svein Ruud, Norway King Crab

Frank Kristiansen, Båtsfjordbruket

Sverre Søraa, Coast Seafood

Bård-Thomas Østvang, Norwegian Fish Company