Geir Adelsten Iversen, Senterpartiet

Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde av 22. november 2013 nr. 1404 – forskriften trådte i kraft 1. januar 2014.

Geir Adelsten Iversen, Senterpartiet

Foruten at forskriften får virkning for nybygg – med bl.a. kjølstrekk etter 1.juli 2014 – som her regnes som et nytt fartøy, får forskriften anvendelse også for eldre fartøy. Her stilles det en lang rekke nye krav (i over 100 §§). Her varierer skjæringspunktet mellom fartøy som må ombygges, sikres, innkjøpes, installeres, testes m.m,. alt ettersom fartøyet er eldre enn fra 1988 og 1992. Et eksempe på det første finnes i kap.3: Brann, maskineri og elektro – som gjelder for alle fartøy bygget etter 2. januar 1988. Som illustrasjon for sinstnevnte skjæringspunkt (1992) for plikten til å installere nytt utstyr eller ombygging har vi kap. 2. Konstruksjon - Dette kapittelet gjelder for fartøy med største lengde 6 til 15 meter, bygget etter 1. januar 1992, 1992 – regelen gjelder også i en rekke av de andre kapitler, se f.eks kap 4. Stabilitet og fribord og kap. 8. Navigasjonsutrustning og styrehusarrangement. Dvs. at forskriften er gitt tilbakevirkende kraft – med hhv. 22 og 26 år.

Vi i Senterpartiet har gjennom kontakt med fiskere i Hordaland, Møre & Romsdal og Finnmark fått erfare at mange reagerer sterkt på at det skal være lovlig å la reglene få tilbakevirkende kraft. Er det ikke i strid med grunnloven (§ 97) spørres det. Og ytterligere en spørsmål kommer opp: Hvordan kan det ha seg at fartøy med byggeår eldre enn hhv. 1988 og 1992 kan fiske som før, mens dem som er bygget i 1988 og 1992 eller senere får omkostninger opp i mot en halv million kroner. Er ikke dette rettsstridig – dvs. usaklig forskjellsbehandling?

Fiskere vi har vært i kontakt med har estimert hvor mange fartøy dette gjelder for. Etter det jeg kan skjønne er det ca. 1800 – de fleste av disse deltar i åpen gruppe. De fleste av eierne av slike fartøy er eldre fiskere og de ser seg ikke tjent med å sette så mye penger inn i fartøyet. For mange steder vil dette kunne føre til sterkt reduserte landinger.

Jeg vil ta dette opp med fiskeistatståd Ingebrigtsen (H) med sikte på å fjerne den sterkt urimelige og urettferdige ordning som her er blitt etablert.