Stine Akselsen, Fagsjef næringspolitikk i Sjømat Norge

Den norske fiskeindustrien har et tøft år bak seg, og selv om vi kan ane konturene av en verden litt mindre preget av koronapandemien, så står utfordringene i kø. Har forbrukerne endret seg i løpet av det siste året? Hvordan blir det med kjøpekraften? Usikkerheten er stor, men samtidig har den norske fiskeindustrien nærmest svart belte i å håndtere svingninger og usikkerhet. Fiskeindustrien er vektoren som sørger for at råstoff fra dyktige leverandører på sjøen når ut til markedene verden over. Men arbeidsdelingen mellom fiskeflåten og fiskeindustrien er satt under press; eksporten av ubearbeidet råstoff øker, og fiskeindustrien strever med å sikre seg råstoff. Ikke minst settes videreforedlingen av norsk råstoff i Norge i skvis når råstofftilgangen blir vanskeligere.

Sjømat Norge deler KrF sin bekymring for at fiskeindustrien i Norge blir taperen i kampen om råstoffet fra den norske fiskeflåten. Dette er noe vi håper også andre politikere ser, og er villige til å gjøre noe med. Det er avgjørende viktig at fiskesalgslagene, som har monopol til å organisere førstehåndsomsetningen av råstoff, tar hensyn til fiskeindustrien sine behov.

Det er svært positivt at KrF nå tar opp denne problemstillingen, som er en nøkkel for å utvikle fiskeindustrien i Norge og skape flere arbeidsplasser og øke bearbeidingen av sjømat i Norge.

Vi har lenge påpekt at fiskesalgslagsloven mangler balanse mellom selger og kjøper, og dette har blitt forsterket av hvordan enkelte av salgslagene har valgt å utøve fullmaktene som loven faktisk gir. For å lykkes i den internasjonale konkurransen må hele verdikjeden i Norge fungere. Dette er først og fremst et politisk ansvar.

Sjømat Norge er også svært bekymret over at to nylige dommer fra norske domstoler i praksis fjerner viktige mekanismer som skulle ivareta balansen i verdikjeden. Dette viser at fiskesalgslagsloven ikke fungerer slik som Stortinget har lagt til grunn, og at fiskeindustrien i alt for stor grad er prisgitt salgslagenes frie skjønn. Det er positivt at salgslagene som omsetter torsk, hyse og sei har varslet endringer som i langt større grad vil ivareta fiskeindustrien, men dette må også følges opp i praksis.

Vi mener det er nødvendig med en gjennomgang av hvordan reguleringen av førstehåndsomsetningen virker inn for fiskeindustrien, og at det på noen områder må legges inn sterkere politiske føringer på hvordan loven praktiseres.