Hammerfest Fiskarlag anerkjenner avsetningen til tredjelandskvoten og forstår at det var nødvendig å kompensere tredjeland basert på historisk fiske ved opprettelsen av 200 nm sonen.

Hammerfest Fiskarlag anerkjenner også at det forgår et visst kvotebytte for gjensidig tilgang til de forskjellige lands soner.

Hammerfest Fiskarlag forstår derimot ikke hvorfor havfiskeflåten må kompenseres og prioriteres ved refordeling av ubenyttet tredjelandskvote.

Hammerfest Fiskarlag har registrert at fiskeriministeren og andre politikere har vært ute og prøvd å berolige kystfiskerne at det er til enhver tid sittende fiskeriminister som skal avgjøre hvem og hvor mye det skal kompenseres så lenge havfiskeflåten prioriteres.

HF har også registrert hvem de samme politikerne lånte sitt øre til når dette forslaget ble tatt inn i kvoteforliket.

Hammerfest Fiskarlag og mange flere i kystflåten føler seg ikke beroliget.

Refordelt tredjelandkvote siden 2009 utgjør til sammen over 200 000 t torsk. Til samligning er årets trålkvote på ca 61 000 t, så dette er ikke et ubetydelig kvantum.

Man må jo også spørre seg om dette store restkvantumet av byttetorsk er et resultat av den internasjonale havfiskeflåtens overfiske av bestander i tredjeland?

Når det gjelder tapt sonetilgang og utvidelsen av norsk juridisk sone til 200 nm så er nettopp denne grensen som har bidratt til at vi har ett av verdens beste forvaltete havområde i dag, og uten denne grensen har Norges fiskeriforvaltning aldri fått kontroll over det uregulerte rovfisket som foregikk i Barentshavet, i hovedsak utført av havgående fiskefartøyer av forskjellig nasjonalitet.

Dette har tjent oss alle godt i nyere tid, både hav og kyst, og det skal fiskeriforvaltningen ha honnør for.

Norske kystfiskere har betalt prisen for dette uregulerte rovfisket ved å gå fra et fritt bærekraftig fiske til et strengt regulert fiske med lave kvoter i et par tiår og mange ble presset ut av næringa.

Hammerfest Fiskarlag mener det er helt riktig at havfiskeflåten skal være med å bidra til gruppe 2 da dette er en gruppe for alle kvalifiserte fiskere, også aktive og pensjonerte havfiskere. Denne gruppen er også en rekrutteringsarena for både hav og kyst. Hammerfest Fiskarlag har ingen forståelse for at havfiskeflåten skal kompenseres eller prioriteres for dette bidraget.

Med tanke på at kystgruppen leverer ferskt råstoff til landanlegg langs hele kysten mener Hammerfest Fiskarlag at det eneste rette med historien som bakteppe er å minimum refordele ubenyttet tredjelandkvote ihht den vedtatte fordelingsnøkkelen mellom hav og kyst.

Styret i Hammerfest Fiskarlag. 3 mai 2024