Arne Pedersen, Norges Kystfiskarlag

Jeg tror nok Eriksen er godt kjent med hva Kystfiskarlaget mener om de forskjellige fiskeripolitiske sakene, og at Kystfiskarlaget ikke uttrykker generell støtte til et bestemt politisk parti. Det som er gjort her er å løfte fanen mot strukturering under 11 meter og mot at leveringsplikten til trålerne blir satt til side. Disse to sakene har helt avgjørende betydning for arbeid og inntekt til dem som har valgt å leve sine liv på kysten og inne ved fjordene.

Men for ordens skyld, Kystfiskarlaget står fast ved Råfiskloven og vi vil kjempe imot at den skal såkalt moderniseres. Vi er tydelig på at vi skal ha en fiskereid fiskeflåte, det vil si at kun aktive norske fiskere skal kunne tildeles og drifte norske fiskekvoter. I kravet om at kun aktive fiskere skal kunne disponere norske kvoter skulle vi ønske at også Norges Fiskarlag var like klar som Kystfiskarlaget. Det samme gjelder leveringsplikten til trålerne og kvotesalg under 11 meter. Her har Fiskarlaget etter vår mening inntatt gale standpunkter.

Undertegnede har uttrykt at valget av Sandberg som fiskeriminister var et spennende valg. Sandberg har et landsmøtevedtak i eget parti om at det ikke skal være kvotehandel i gruppen fiskebåter under 11 meter. Det synes vi er spennende. Det samme synes vi om utspillet til de tre nordnorske partiene fra FrP, som vil at leveringspliktige trålkonsesjoner skal komme nordnorsk fiskeindustri til gode. Dersom det ikke skjer så bør disse kvotene overlates til kystflåten, som kan sørge for at råstoffet blir levert der det er meningen at det skal leveres.

Nå kan det se ut som om spenningen er utløst vedrørende leveringsplikten. Sandberg vil overse kravet fra sine partifeller i nord om leveringsplikten. Han viser til pakten med regjeringspartneren. Men er det slik at Høyre er urokkelig og hvorfor? Også Høyres politikere i nord er på linje med partikollegaene i FrP. Hvem sine interesser er det Sandberg egentlig ønsker å ivareta siden kravene fra egne rekker virker uspiselige? Det gjenstår ennå å se om han vil få stortinget med på dette. Gjør han det settes viktige nasjonale hensyn på spill.

Sandberg har foreløpig ikke sagt noe i struktursaken. Det er, som kjent, brei folkelig motstand mot strukturering av fiskebåter under 11 meter. Vår innstendige anmodning til Sandberg er at han ikke fortsetter ytterligere strukturering. Det er ødeleggende for fiskeflåten.