Karianne B Bråthen,fiskeripolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Det har lenge vært Arbeiderpartiet sin ambisjon å gi sjømat og fiskeri politikken et løft, og denne regjeringen har flere ambisjoner samtidig:

Vi skal kutte i klimagassutslipp, vi skal øke eksporten, og vi skal skape nye norske arbeidsplasser i prosessen.

Sjømat, fiskeri og havnæringene har en helt sentral plass i dette bildet.

Derfor er det en milepæl nå når budsjettet innenfor Fiskeri og Havministerens område er vedtatt. Vi endrer på ansvarsområdene mellom de to statsrådpostene i Nærings- og fiskeridepartementet:

Maritim sektor, inklusive arbeidet med å koordinere regjeringens politikk for grønn skipsfart, er nå del av fiskeri og havministerens portefølje. I tillegg er også kystseksjonen i Samferdselsdepartementet, herunder ansvaret for Kystverket og forurensingsberedskapen, flyttet "hjem" til Nærings- og Fiskeridepartementet.

For en tidligere ordfører i en stor fiskerikommune, der havneutbygging har vært viktig for å ta ut potensialet innen fiskeri, er det gledelig å kunne ønske Kystverket velkommen tilbake der det hører hjemme, samt fiskerihavnene tilbake til staten. Det er avgjørende for at kystsamfunnene skal utvikle seg.

Så det at vi nå endelig kan si (ved at budsjettet nå er vedtatt) at vi har fått en fiskeri- og Havminister er på sin plass.

Dette grepet skal legge til rette for å få gjennomført vår fiskeri og havpolitikk og den grønne omstillingen som skal finne sted ute på sjøen, i havnene og landanleggene, og om bord i små og store fartøy.

Vi skal rett og slett løfte og videreutvikle sjømat og havpolitikken vår.

Noe av det stolteste i vår historie er knyttet til at vi er en fiskeri- og sjøfartsnasjon. Vi ønsker at sjømat og havnæringene skal ha en minst like sterk posisjon i vår fremtid.

Da må vi sikre at Fisken tilhører det norske folket i fellesskap, og at vi sikrer nasjonal råderett og kontroll over fiskeressursene og forvalte disse til det beste for dagens og fremtidige generasjoner.

Da må vi utforme en ny kvotemelding som rydder opp i usikkerheten som er skapt av Solbergregjeringen og avklarer viktige rammebetingelse for næringen, samt imøtekomme Riksrevisjonens rapport, som pekte på at

sentrale fiskeripolitiske prinsipper blir utfordret.

I tillegg skal vi

  • Sikre våre mål gjennom Føringstilskuddet, som gjør at det kan gis støtte til å frakte fisk til produksjonsbedrifter langs kysten. Slik hindrer vi sentralisering av industrien. Vi må også gjøre mer for å sikre mer bearbeiding på land.

  • Gå gjennom tillatelsene i fht havbruksnæringen

  • Videreutvikle trafikklyssystemet med flere miljøindikatorer.

Sammen med virkemidler for å omstille til det grønne skiftet vil havbruksnæringen være en viktig brikke i å nå våre eksportmål og våre klimamål.

En sterk norsk tradisjon, som også er helt grunnleggende i næringspolitikken til AP, er at myndighetene og næringene finner gode løsninger sammen. Det skal vi fortsette med.