Innspill: Dagfinn Olsen, fylkesleder og gruppeleder, Nordland FrP

Nordland FrP fremmet i forbindelse med fylkestinget 28. oktober oktober en uttalelse om CO2 avgiften og kontrollavgiften.

Statsbudsjettet for 2021 varsler avgiftsskjerpelse for fiskeflåten:

– CO2-avgiften for fiskeriene økes i statsbudsjettet.

– Det innføres en ny kontrollavgift for fiskeflåten.

I forbindelse med Stortingets behandlingen av kvotemelding ble forslaget om grunnrentebeskatning skrotet.

I forslaget til statsbudsjett kan det synes som om regjeringen har pekt seg ut fiskeri og fiskere som en melkeku for å kreve inn nye avgifter til statskassen.

Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen for CO2-avgift for fiskeflåten trappes gradvis ned i perioden 2021–2024, slik at den vil være avviklet i 2025.

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningene til fiskerikontroll med 42 millioner kroner i 2021. Ekstrautgiftene finansieres ved en ekstra kontrollavgift på sluttseddelen.

Nordland fylkeskommune påpeker at forslaget til en årlig nedtrapping med 51 millioner kroner årlig fra og med 2022 er et brudd på næringens forutsetninger for enigheten om innføring av avgiften, og kompensasjonsordningen.

Nordland fylkeskommune er svært bekymret over de stadige økningene, og forslagene til nye avgifter som fiskeflåten utsettes for.

Nordland fylkeskommune ber regjeringen vurdere en gradvis senkning av CO2 avgiften samt om at forslaget til en ny kontrollavgift trekkes.

Denne uttalelsen ble nedstemt av fylkestingets flertall, kun SP støttet denne og derfor er det jo svært gledelig at AP og SV på stortinget har et bedre vidsyn enn deres egne representanter i Nordland.

Nordland FrP synes det er svært beklagelig at fiskeflåten er blitt melkekua til regjeringen, og vi regner med at stortingsgruppen vår følger opp denne uttalelsen.