LESERBREV: Paul Jensen, kystfisker og Steinar Eliassen, fiskeprodusent og -eksportør

Torgeir Knag Fylkesnes er den politikeren på Stortinget som har vist best innsikt i fiskeripolitikken. Han har i to perioder vært tydelig til stede på Stortinget i viktige spørsmål for Troms og Nord-Norge. Det er av avgjørende betydning for vår felles fremtid i nord at han får fortsette!

Han var den første til å foreslå grunnlovfesting av at eiendomsretten til de norske fiskeressursene tilhører fellesskapet og skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. SV har sagt klart fra at trålerne må fases ut. En utfasing må skje over tid, fordi den gir både fiskere, fiskeindustri og trålerredere forutsigbarhet og tid til å omstille seg. Dette er det klart beste for Nord-Norge, for at folk fortsatt skal kunne bo langs kysten, for klimaet, miljøet og norsk økonomi.

Senterpartiet holder imidlertid fortsatt fast på at det skal være noen få som skal disponere de superprofitable trålkvotene og de skal slippe unna med å levere fryst råstoff til fiskeindustrien. Når trålerne fryser fisken til havs, gir den norsk fiskeindustri liten mulighet til å behandle fisken på en lønnsom måte. (Sjekk underskuddet i fjor til landanleggene til de to største rederiene på ca. to hundre millioner kroner.) Senterpartiets forslag innebærer kun en marginal endring fra dagens situasjon. Ikke bare gir trålerne superprofitt for noen få, men tråling er også den mest forurensende og miljøskadelige fiskemetoden.

Derfor har SV, og Torgeirs grunnlovsforslag også betydning for miljø og klima. Dagens trålere, med mange tusen hestekrefter, kan ikke kalles annet enn brutale mot det livet som finnes på havbunnen. De slipper ut 4-5 ganger så mye klimagasser som kystfiskebåter. Kystfiskebåtene har begynt omlegging til delvis batteridrift, noe som er umulig for trålerne, siden de skal dra trålen gjennom milliarder av liter sjøvann. Kystflåten vil kunne komme ned mot en tiendedel av utslippene til trålere. Det er forståelig at dette i liten grad bekymrer SP og AP som ufortrødent vil fortsette norsk oljeleting – til tross for alle røde lamper som lyser.

Ingen av partiene er så konkret på bygging av Nord-Norgebanen som SV. Mens SV er klare på at de ønsker å starte arbeidet så snart som mulig, uttalte for eksempel Støre nettopp at det må nye utredninger til. Har man hørt det før fra AP?

Troms, Nord-Norge og Norge trenger Torgeir på Tinget!