I Fiskeribladet 30. november uttaler leder i Småkvalfangerlaget, Truls Soløy at «hval spiser 25 millioner tonn fisk i året. Tallet vil øke hvis vi ikke gjør noe. Hele næringa må samarbeide, for alle blir berørte av at hvalbestanden bare blir større og større».

Men det er ingen vitenskapelige bevis for at «hvalen spiser opp fisken» – dette er en gammel myte som må legges bort.

Dr. Edda Elísabetu Magnúsdóttir ved Islands universitet uttalte nylig i en rapport om hvalenes rolle i det marine økosystemet: «Det å kontrollere fiskebestandene gjennom hvalfangst, har begrenset, hvis noe, vitenskapelig grunnlag».

Tidligere fiskeriministere har også uttalt at «norsk hvalfangst bidrar til balanse i de marine økosystemene».

Hval kan føre til mer fisk

Men tvert imot viser forskning fra de senere årene at tilstedeværelse av sjøpattedyr – og spesielt hval – mest sannsynlig bidrar til mer fisk i områdene de lever i på grunn av deres tilførsel av viktig næring ved havoverflaten.

Forskere tar også til orde for at disse mekanismene kan bidra til å binde CO₂ og virke positivt på havøkosystemene.

Det er altså lite som tilsier at hvalfangsten «bidrar» til å opprettholde noen balanse i havet som økosystem – tvert imot spiller hvalene en svært viktig rolle i dette økosystemet, og deres tilstedeværelse kan føre til mer fisk.

Klimaendringer sender hval nordover

Nye anslag viser at det finnes omtrent 150 000 vågehval i norske farvann, en økning fra ca. 100 000 i tidligere tellinger. Men forskerne er tydelige på at økningen ikke gjenspeiler en reell økning i bestanden, men heller at flere hvaler svømmer lenger nord enn før, antakelig på grunn av klimaendringer.

Man vet ikke hvordan klimaendringene på sikt vil påvirke hvalbestandene og her må føre-var prinsippet legges til grunn, og dette taler for en stans i fangsten, ikke økt fangst.

Anerkjenn hvalens viktige rolle

Selv med stans i hvalfangsten, vil det ta svært lang tid for hvalbestandene å ta seg opp på det nivået de var før den industrielle hvalfangsten startet. Dette inkluderer også vågehvalen: Det anslås at før den industrialiserte utnyttingen av havdyr startet, var det omkring 265 000 vågehvaler bare i Nord-Atlanteren.

Den globale bestanden anslås å være omkring 200 000 individer. Det er på tide at Norge gjør som resten av verden, og anerkjenner den viktige rollen levende hvaler har for havet og klimaet, og slutter å fangste hval, én gang for alle.