Nordkapp Senterparti mener det er viktig at fisken som eies av det norske folk i felleskap og skal forvaltes av staten slik at det skaper livskraftige fiskerisamfunn

Du leser nå en kommentarartikkel. Den uttrykker skribentens mening og er en uttalelse fra Nordkapp Senterpartis årsmøte.

Vi mener derfor at den fremlagte kvotemeldingen må i større grad vektlegge havressurslovens overordnede målsettinger som er bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, distriktspolitisk hensyn og sikre materiellgrunnlaget for samisk kultur

Vi ser at folketallet i de fleste fiskeværene har gått ned over mange år, at antallet fiskemottak går ned og at stadig færre har aktivitet som er knyttet til fiskeri.

For å ha livskraftige fiskerisamfunn og økt mulighet for bosetting i samiske områder, er det avgjørende at fiskeressursene gir mest mulig aktivitet i disse samfunnene.

Mange år med det vi mener er feilslått fiskeripolitikk, eller feil forvaltning av fiskeriene, har gjort at stadig mer av ressursene fiskes av større fartøy, mer av fisken sendes ubearbeid ut av landet og forutsetning for å kunne ha rettighet til ressursene er at man har tilgang til mye kapital. Fortsetter vi slik vil det ikke være mulig å opprettholde god og stabil bosetning i Finnmark i fremtiden.

Nordkapp Senterparti mener at den fremlagte kvotemeldingen dreier fiskeripolitikken i riktig retning og har en del gode forslag som styrker fiskerisamfunnene langs kysten. En del av forslagene som vi mener er bra er:

- Åpen gruppe kvote tas fra totalkvoten.

- Kystfiskekvoten tas fra totalkvoten.

- Man gjeninnfører trålstigen.

- Man beholder fiskesalgslagloven.

- Man beholder finnmarksmodellen.

- Det overføres mer fisk til båter under 11 meter.

Samtidig ser vi at den reelle endringen som skulle styrket fiskerisamfunnene i Finnmark uteblir og mener det under behandlingen i Stortinget må gjøres enda mer for å styrke fiskerisamfunnene.

Kjøp og salg av kvote

Kvotemeldingen har ikke tatt hensyn til den «ulovlige» handelen av fiskekvoter.

Kjøp og salg av kvoter har aldri vært behandlet i storting og er dermed etter vår oppfatning ikke lov. Det har utviklet seg en praksis som aldri var ment å være der.

Nordkapp Senterparti mener kjøp og salg av kvoter må stoppes. Når fisker med fartøy avslutter fiske, må kvoten tas inn for å deles ut på nytt, uten at det gjøres en handel. Nye fiskere kan da starte opp og få tildelt kvote for å drive fiske. Systemet med gratis kvote er mulig å få til, det praktiseres i dag i åpen gruppe og burde ikke være utfordrende å innføre i lukket gruppe. Ved å stoppe kjøp og salg av kvoter, blir det verdiskaping i å fiske og ikke i å spekulere i kjøp og salg av rettigheter. Dette vil øke mulighet for unge fiskere og nye fisker til å få finansiering til båt der de får tildelt gratis kvote.

ID-kvote på båter under 11 m

Kvotemeldingen foreslår å innføre ID-kvoter på båter under 11 m med gruppe 1 kvoter.

Det har alltid vært lov å samarbeide mellom to fiskere som eier hver sin båt, uten både samfiskeordning og ID-kvote. Det har blitt kalt skipperfiske og har blitt gjennomført med at man fisker begge på en båt, men da slik at man leverer fangst på den båten som man fisker med. Da har man både trygghet og man har begge båtene i fiske, slik at den ene båten ikke blir liggende som strukturbåt uten å være i fiske. Hvis man tillate å fiske en båts kvote med en annen båt, er det strukturering, noe man ikke ønsker på båter under 11 m.

Nordkapp Senterparti er imot all strukturering på båter under 11 m, også ID-kvoter er strukturering som vil medføre at rettigheter på båter under 11 meter havner på færre hender.

Strukturkvoter

Kvotemeldingen foreslår modell x ved tilbakefall av kvotene. Slik vi forstår betyr det at strukturkvotene faller tilbake til den kvotegruppen til de båtene strukturkvotene tilhørte der strukturkvoteinnehaverene beholder en tredjedel av strukturkvoten, og resten fordeles på grunnkvotene i kvotegruppen med 100% og til gjenværende strukturkvoter med 50%. Vi forstår det også slik at kvotemeldingen foreslår å videreføre struktureringsordningen

Strukturkvotene ble i sin tid innført for å få ned antall fiskebåter for at de som ble igjen fikk økt lønnsomhet. Disse strukturkvotene skulle da vare i 20 år for så å falle tilbake igjen til gruppekvoten i den lengdegruppen kvotene tilhører. Dette var en ordning som ble laget for at fiskeriene selv skulle finansiere utkjøping av fiskebåter for å få antall båter ned og styrke  driftsgrunnlaget til de gjenværende båtene.

Alle som har kjøpt disse strukturkvotene vet nøyaktig når disse kvotene skal inndras, og har kunnet tilpasse driften etter det.

Vi i Nordkapp Senterparti mener strukturkvotene skal, som avtalt, tilbakeføres til opprinnelig gruppekvote etter hjemmelslengde når avtalen går ut. Dette vil gi økt grunnkvote til de som er i kvotegruppen kvotene opprinnelig tilhørte. Dette vil øke driftsgrunnlaget for de kystnære fartøy som fiskerisamfunnene på kysten er avhengige av.

Tilbakefall av strukturkvoter til gruppen som nå innehar de, vil være med på å gjøre om på den varierte flåtestrukturen som opprinnelig var ment å være, og vil være med på å sikre mer rettighet på færre hender. Dette er i strid med riksrevisjonens anbefalinger. Samtidig er det både uetisk og urettferdig at de som har strukturkvoter skal få beholde 33% av kvotene når avtaletiden går ut. Det vil si det samme som at de får gratis en del av felleskapets ressurser, noe andre må betale dyrt for.

Kvoter etter faktisk lengde

Kvotemeldingen foreslår å beholde Finnmarksmodellen med kvote etter faktisk lengde.

Nå er hjemmelslengde kvoter spedt rundt på alle båtstørrelser, uten hensyn til faktisk lengde på båtene. Dette gjør at vi ikke har den varierte flåtestrukturen som den opprinnelige forvaltningen er ment å legge til rette for.

Nordkapp Senterpartiet mener fordelingsnøkkelen som før lå til grunn mellom lengdegruppene må gjeninnføres slik at hjemmelslengdekvoter tilbakeføres til gruppen de kommer fra og fordeles til båtene etter faktisk lengde. Dette gjør at man får en mer variert flåtestruktur, slik det var ment å være.

Ved å refordele kvotene etter opprinnelig hjemmelslengde, vil man få den varierte flåtestrukturen som var ment å være. Dette vil styrke driftsgrunnlaget for den delen av flåten som skaper aktivitet i de fiskeriavhengige samfunnene i Finnmark.

Pliktkvoter

Kvotemeldingen endrer ikke på trålernes pliktkvoter.

Nordkapp Senterparti mener leveringsforpliktelsene må overholdes ellers bør kvotene tilbakeføres til kystflåten der de opprinnelig ble tatt fra, den gang for å skape aktivitet i fiskeindustrien når det var lite tilgjengelig fisk på kysten.

Når man refordeler kvoten til den mindre kystflåten, vil man få mer tilgang til fisk til landanleggene og det vil skape positive ringvirkninger i fiskerisamfunnene.

Nordkapp Senterparti mener at kvotemeldingen må ha klare føringer på at leveringsplikten skal overholdes, og at følgene av brudd på leveringsplikten er at kvotene blir inndratt og refordelt til kystflåten som distrikts kvoter.

Åpen gruppe

Nordkapp Senterparti støtter kvotemeldingens forslag om at avsetning av kvotene tas fra den samlede grunnkvoten før fordeling, fra toppen.

Samtidig er vi bekymret for utviklingen innen åpen gruppe der vi ser at det blir for mange som kommer til og det ikke lengre er mulig å drive økonomisk forsvarlig innen denne kvotegruppen.

I utgangspunktet er hadde det ikke vært et problem hvis forbudet mot kjøp og salg av kvoter hadde blitt overholdt, men når det nærmest ikke er mulig å komme inn i lukket gruppe på grunn av høye kvotepriser, så er åpen gruppe eneste mulighet for å holde aktivt fiskeri i distriktene. Flerparten av de som lever av fiske i Finnmark er i åpen gruppe, derfor er denne gruppekvoten viktig i forhold til bosetning og aktivitet i fiskerisamfunnene.

I Finnmark ser vi en økning i antall båter i åpen gruppe, og det er kanskje for enkelt for alle å ta del i denne gruppen. Noen av disse er utenlandske lykkejegere som vil ta del i krabbefiske, folk som pensjonerer seg fra andre yrker, mannskap på større båter som bruker friturene til fiske i åpen gruppe og båteiere som selger seg ut av gruppe 1 og kommer inn i åpen gruppe.

Nordkapp Senterparti mener det må lages en egen utredning om tiltak i åpen gruppe som kan sørge for mer stabil ressurstilgang og som kan utelukke de som kun utnytter ordningen.

Stortinget kan få til en enda bedre kvotemelding

Nordkapp Senterpartiet mener kvotemeldingen som er lagt frem av fiskeriministeren ikke er nok til å skape reell endring. Vi ønsker en kvotemelding som har et enda bedre distriktspolitisk fokus, slik at fiskeressursene skaper mer aktivitet og styrker bosetningen i kystsamfunnene i Finnmark.