Innspill: Geir Adelsten Iversen, stortingsrepresentant, Senterpartiet, Finnmark

Svein Roald Hansen Stortingsrepresentant (Ap) sloss med nebb og klør for at Norge til evig tid skal forbli et lydrike under Superstaten EU. Se f.eks. i Bladet Vesterålen, Helgeland blad m.m. Hansen er representanten som mener at byråkratene i Brussel er dyktigere – dvs. har den kompetanse som skal til for, ikke å plukke jordbær eller sløye fisken vår – ikke bare det, neida, men som i stedet for norske folkevalgte i Norges Storting skal avgjøre hva som skal være lov og rett i landet vårt. Hvem i all verden trenger en slik tillitsvalgt person for å representere seg i for Norge – livsviktige spørsmål?

For noen sølvpenger er denne apostel for handelsguden Merkur villig til å vrake grunnloven, stå med lua i handa, la fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft oversvømme Norge og legge landet åpent for utenlandske interesser – investorer heter det visst. Dette er å ofre norges selvstendighet for at norske fiskeeksportører skal unnslippe et innbilt problem; toll – som er så ubetydelig at dette er knapt mulig å ta seriøst. Her er hva kunnskapen om «toll-trollet» forteller oss:

Det finnes ikke noen tollmur. Det – sier fiskeeksportør som jeg har snakket med – er kun en – 1 – tollsats som er begrensende for eksporten – og det er av ferdigpillede reker. Hvor er «fiskeberget», Svein Roald Hansen?

Her er EUs bindingsliste for maksimal toll, se tabell:

Som en vil se: Her er 0-toll for store produktgrupper for hele eller store deler av året. Der EU eller andre land ikke har 0-toll er det preferansetoll til Norge sammenlignet med andre eksporterende land slik som f.eks. Russland. Norge har også tollfrikvoter som ikke utnyttes: F.eks. land som går ut av EFTA og inn i EU – land ut av EØS og inn i EU – drar med seg 0-tollen for kvantum som ble eksportert før innmeldingen i EU. Det samme gjelder for UK – nå utmeldt av EU.

Det er enorm underdekning av fisk i EU og i Storbritannia. Og gapet mellom hva nasjonale flåter klarer å tyne ut av EU-havet og etterspørselen etter fisk er kun økende. Fiskekjøpere i Norge som jeg har snakket med sier at underdekningen av fisk medfører en kamp om råstoffet – om han hadde hatt fisk kunne han ha solgt mangedobbelt av det han gjør nå. Her er hva en eksportør sier at er de facto situasjon mht. toll. Faktisk toll på virkelig fisk og ikke papirtoll på papirfisk som standhaftige «tollfantaster» tydeligvis satser alt på:

«Per i dag er det bare pillede reker, røykt laks og sild (ut over tollfrie kvoter) som har toll av betydning. Alle torsk- og hyseprodukt er tollfrie og har vært det siden EØS-avtalen. Før den tid var det 2 % på fryst filet, 12 % på hel fisk og 18 % på fersk filet. Disse artene er de viktigste utenom fersk og fryst laks. Den har 2 % toll i alle andre former enn røykt».

Norge har ingen importtoll på fisk og fiskeprodukter. Det er 0-toll over hele linja av produkter uansett bearbeidingsgrad! Dette er et av Norges viktigste forhandlingskort i handelsavtaler, når det gjelder fisk. Når vi har 0-toll inn så må også vår partner ha det samme – 0-toll inn. Se f.eks. Frihandelsavtalen som Norge har med Sør-Korea. Gjør vi som britene og sier opp medlemskapet kan vi i en Brexit-liknende avtale med letthet fjerne den siste lille kneik – pillede reker. Men nei – vi skal ikke få anledning til å forsøke det, vi skal klamre oss til EØS. Som Jonas Gahr så treffende sa det; «EØS – ferdig snakka!»

Dra Storbritannia med i EFTA og det vil da være 0-toll på alle fiskeprodukter fra Norge fordi denne endring av EFTA-traktaten ble gjennomført med virkning fra 1. juli 1990.

Uansett EFTA: Fiskeritollen fra EØS har Norge krav på at UK beholder når Brexit er gjennomført (følger av WTO –GATT artikkel XXIV (5).

Mytologien som Hansen forsøker å holde liv i er at Norge – hvem i Norge spørres det ikke om – som normalt punger ut med «tollpenger». I et selgers marked er det – som nå - ikke eksportøren som betaler tollen – men importøren.

I Fiskeribladet fredag 14. August 2020 sier administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark at EU-toll ikke er det største hinderet for norsk videreforedling. Han støtter dermed langt på vei professor Torbjørn Trondsen som i Fiskeribladet samme uke vektla helt andre forhold (bl.a. lønnsnivå).

Men det er verre enn som så. EU praktiserer og har praktisert -autonome tollsatser: Dette er et gjennomgående trekk i EU grunnet sterk underdekning av fisk og fiskevarer. Hovedregelen her er ikke at det betales høy toll, men det motsatte; at det som oftest er nulltoll eller helt ubetydelig toll. Robin Churchill, EEC fisheries law (Martinus Nijhoff, 1986) s. 262 skriver: “In addition there are a vast number of other regulations, too numerous to list, suspending custom duties, either totally or partially, for a limited period because of shortage of supplies in the Community"

Dette skulle være klar tale.