Jens Ingvald Olsen, Rødt, fylkestingsrepresentant Troms og Finnmark

Det er uklart hva forslagsstillerne vil oppnå. I begrunnelsen nevnes manglende registreringsplikt, ulykkesfrekvens blant (utenlandske) turistfiskere og beslaglegging av ulovlig utførsel av fisk ved tollstasjonene. Intensjonen med forslaget er også økt lokal verdiskaping, i følge forslagsstillerne. Kommunene skal gis forvaltningsansvar for registrering, og SV foreslår fiskekort for utenlandske turister der inntekten skal finansiere kontrollvirksomhet.

Fra 2018 ble det registreringsplikt for turistfiskebedrifter som leier ut én båt eller mer, har omsetning over 50000kr pr år og er registrert i moms-registeret. Det er frivillig registrering for virksomhetene som driver i mindre skala. Tilsammen er godt over 1000 virksomheter registrert hos Fiskeridirektoratet. Det er nå registrert 69 bedrifter i Finnmark, 90 i Troms og 163 i Nordland. De som er registrert har månedlig rapporteringsplikt for hvor mange turer som er gjennomført, antall fisk som er sluppet ut, og hvor mange som er tatt på land av artene torsk, kveite, sei og uer. Det er ikke registrering av vekt på fisken, som registrering i det profesjonelle fisket. For 2019 er det satt av 7000 tonn til ungdomskvote, fritids- og turistfiske nord for 62.breddegrad. Det er ingen regulering i løpet av året med hensyn på evt beregna overfiske. Når det ikke registreres vekt er det heller ikke enkelt å vite hvor mange tonn fisk som fanges. 20 kg fisk eller fiskeprodukt kan hver 7.dag tas med over riksgrensa. Ut fra antall fisk som er registrert er det sannsynlig at det er fisket langt over 7000 tonn bare i turistfiske.

Å foreslå at kystkommunene skal ivareta forvaltningsansvaret for turistfiskenæringa uten at det også er forslag om finansiering, er uansvarlig.

Når SV foreslår samme sikkerhetskrav til turistfiskebåter «lik kravene i profesjonelt fiske», er det en god intensjon, men de aller fleste turistfiskebåtene er mindre enn fiskebåtstørrelsene som det i dag er sikkerhetskrav til. Hvilke krav er det SV konkret vil innføre? Svært mange turistfiskebedrifter har allerede sikkerhetsutstyr som i dag gjelder for fiskefartøy over 15 m, noe turistfiskebåtene normalt ikke er.

SV sier ingenting om mengde fisk som skal tillates å ta med over grensa, bare at vekt skal måles for rund fisk, og ikke filét som idag. Hvorfor har ikke SV konkret vektforslag? Hvorfor foreslår ikke SV forbud mot utførsel av turistfisk?

Som et siste punkt i forslaget ber SV Stortinget om å innføre fiskekort for utenlandske turistfiskere, der inntektene skal finansiere kontrollvirksomhet. Men det er slett ikke er kurrant å forskjellsbehandle norske og utenlandske borgere på dette området. Det kommer blant annet frem i NOU 2019:21, «Framtidens fiskerikontroll» fra Pedersen-utvalget, ledet av direktør i NOFIMA, Magnar Pedersen, og som ble lagt frem i slutten av november. NAV-skandalen har på nytt løfta frem EØS-avtalens begrensning av norske myndigheters styringsrett. Turistfiske er rekreasjonsfiske, og dermed ikke en del av profesjonelt fiske som er unntatt fra EØS-avtalen.

Fiskekort for utenlandske turistfiskere ble drøftet innført for omlag 10 år siden, men ble skrinlagt av myndighetene på grunn av likebehandlingsreglene i EØS-avtalen. Tror SV at det kan innføres fiskekort for utenlandske turistfiskere, og ikke for nordmenn, på tross av EØS-avtalen? Eller mener SV at også kystbefolkninga skal betale fiskekort for å skaffe seg kokfisk?

«Forslaget fra SV:

  1. Stortinget ber regjeringen sørge for at alle turistfiskebedrifter registreres og godkjennes før de kan starte næringsvirksomhet. Det skal blant annet stilles krav til sikkerhet, båt og utstyr, lik kravene for profesjonelt fiske. Kommunene gis forvaltningsoppgaven.

  2. Stortinget ber regjeringen sørge for at utenlandske turister kun får ta med fisk ut av landet dersom den er fisket i samarbeid med en registrert turistfiskebedrift, slik at man begrenser eksport som ikke gir verdiskaping i lokalsamfunnene og får sterkere kontroll med hvor mye fisk som fiskes og utføres.

  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at utførselskravet skal gjelde rund fisk, ikke filet. Troféfiske skal inkluderes i grensen for hvor mye fisk som kan tas ut av landet og utførselskravet i tallet på kilo skal gjelde per år, ikke per grensepassering.

  4. Stortinget ber regjeringen innføre fiskekort for utenlandske turister, der inntektene skal brukes til kontroll med fisket.

3.desember 2019

Torgeir Knag Fylkesnes Arne Nevra Lars Haltbrekken»