Innspill: Arne Pedersen, leder i Øst-Finnmark kystfiskarlag

Fiskerne er sterkt imot at gytefelt for fisk brukes som søppelplasser for gruveavfall. Direktøren i Nussir har valgt å overse fiskernes motstand. Nå møter han Greta Thunberg på en lite voksen måte ved at han kun kommenterer Thunbergs vett og forstand og ikke hennes argumenter i saken.

Repparfjorden er et gyteområde for fisk. Dette er oversett og ikke utredet forsvarlig.

Nussir ASA er gitt tillatelse til å deponere store mengder gruveavfall i Repparfjorden. Virkningene av dette er svært skadelig. Det er behov for en langt bedre og mer helthetlig forvaltning av fjordene og fiskeriressursene våre.

Tillatelsene til utslipp i Repparfjorden innebærer at det vil kunne bli deponert inntil 2 millioner tonn gruveslam og tungmetallholdig avfall årlig i inntil 30 år. Selve sjødeponiet vil utgjøre så mye som åtte kvadratkilometer.

Analyser gjort av Havforskningsinstituttet viser at partikler også vil kunne spre seg over et større område. I områdene som dekkes av gruveslam vil bunnfauna og fisk forsvinne, men også store deler av den øvrige fjorden vil kunne bli negativt påvirket under driften og i lang tid etter at driften er avsluttet.

Regjeringen har erkjent at tiltaket vil ha negative miljøvirkninger, men den gir likevel tillatelse til sjødeponi. Regjeringen sier den har vurdert at miljøpåvirkningene er akseptable sett i sammenheng med de fordelene tiltaket vil ha for næringsgrunnlaget i nord, for utvikling av lokalsamfunn og arbeidsplasser. For fiskerne og for mange flere, er dette ikke akseptabelt fordi, dette rammer gytefelt til flere fiskeslag.

Kysttorsken er rødlistet. Regjeringen har forpliktelser seg til å lage en gjenoppbyggingsplan for kysttorsk. Tillatelsen til utslipp i Repparfjorden virker stikk i strid med denne forpliktelsen.

Regjeringen i alt for liten grad har vektlagt den betydningen Repparfjorden og fjordene generelt har for rekrutteringen til fiskebestanden, og de forpliktelsene Norge har til å redusere forurensing og utslipp til fjordene.

Det er lite kommunisert at Repparfjorden utover å være nasjonal laksefjord også har en svært viktig rolle som gyteområde for både skrei og kysttorsk. Havforskningsinstituttets kartlegging av torskens gyteområder, viser at det i hovedsak er på fjordsystemene at torsken gyter og har sitt oppvekstområde.

Gyteområdene er igjen verdsatt ut fra eggtetthet og spredning og viktigheten den har for torskens reproduksjon. Repparfjorden er gitt høyest verdi og kategorisert som en nasjonalt viktig gytefjord for torsk. Nylige undersøkelser viser at en stor del av gytingen pågår i selve området som er satt av til deponering.