Hammerfest Fiskarlag (HF) registrer at det i kjølevannet av debatten om innføring av ID kvoter i lukket gruppe under 11m også kommer forslag om hva som skal skje med det kvotegivende fartøy.

Ett av forslagene går ut på at dette er fullt brukbare fartøy som kan nyttes i åpen gruppen.

HF er i utgangspunktet ikke imot at man i åpen gruppe også fornyer seg med bedre og sikrere fartøy, tvertom. Det som derimot er beskymringsverdig med en slik modell er kapasitetsøkning i åpen gruppe.

Åpen gruppe har i dag ett marginalt driftsgrunnlag og en kapasitetsøkning i gruppen uansett hvor lite vil være svært uheldig. Vi har så langt i år dessverre hatt to ulykker på enmanns sjarker med tragisk utfall, det fremstår da i beste fall umusikalsk å skulle øke kapasiteten i en gruppe som allerede sliter med lønnsomhet.

Alt dette i en tid der en tidligere fiskeriminister har presentert en nullvisjon mot drukningsulykker i næringa og profilerte tillitsvalgte setter søkelys på farene med enmannsdrift.

Som sagt er HF ikke imot en fornyelse i åpen gruppe, men at dette må gjøres på en kontrollerte måte. All den tid man vet at kostnadene ved kondemnering av ett fartøy må dekkes av eier, kan man ikke ta det for gitt at utskiftingsfartøyet i åpen gruppe blir kondemnert.

Utskiftingsfartøyet vil i det lengste bli forsøkt solgt eventuelt gitt bort da dette vil være en økonomisk bedre løsning for reder.

Ved forrige runde kondemnering i lukket gruppe under 11m for bedre lønnsomheten, så man at kvoter ble flyttet over på utrangerte fartøy som i mange tilfeller ikke hadde vært i aktivitet på mange år men fremdeles fiskeriregistrert. Deretter ble disse kondemnert, og rederen gikk over til fiske i åpen gruppe med kvoteavgivende fartøy. Dette bidro den gang til en kapasitetsøkning i åpen gruppe som innebar at åpen gruppe betalte prisen for bedre lønnsomhet i lukket gruppe under 11m.

HF forventer at man lærer av historien og ikke gjentar den.

HF mener at man likevel burde kunne bytte fartøy i åpen gruppe til ett bedre fartøy som taes ut av lukket gruppe, men med ett absolutt krav om ett fiskeriregistrert fartøy kondemneres. Det må også føres kontroll med at fartøyet som blir tatt ut ikke er fartøy som på grunn av størrelse og tilstand ikke utgjør en reell kapasitet.

HF mener også at forventningen om enkelt å kunne avhende det kvoteavgivende fartøy til åpen gruppe vill ha en uheldig innvirkning på kvoteprisen i lukket gruppe under 11m.