Harald T. Nesvik, fiskeriminister

Hvert år vokser det opp mange millioner tonn av dette planktonet. Havforskningsinstituttet har lagt til grunn at det er 33 millioner tonn raudåte i Norskehavet (biomassestørrelse).

Fiskeriminister Harald T. Nesvik

I vår åpnet vi opp for en bærekraftig høsting av denne arten. Totalkvoten for 2019 er satt til 254 000 tonn. Det må man kunne si er en forsiktig tilnærming, og det gjør jeg nettopp fordi raudåte er en nøkkelart i økosystemet.

Flere er kritiske til min avgjørelse.

Jeg er helt på linje med Flakstad Fiskarlag når de sier at raudåte spiller en viktig rolle i de marine økosystemene i norske havområder, særlig i Norskehavet. At arten er viktig føde for flere sentrale fiskebestander er det heller ingen tvil om.

Der de tar feil er når de framstiller det som om vi nærmest ikke har kunnskap om raudåta. Havforskningsinstituttet har betydelig kunnskap. Det er denne kunnskapen som har gitt grunnlaget for min beslutning om å åpne opp for kommersielt fiske.

Forskerne sier altså at bestanden tåler et fiske som er langt større enn det årets kvote tillater. Videre sier de at dagens kvote heller ikke vil ha effekt på fiskens tilgang til mat. Dersom hele kvoten blir fisket vil det utgjøre ca. 0,1 prosent av raudåtas produksjon i Norskehavet.

Med det nye regelverket som trådte i kraft i mars i år ønsker jeg også å legge til rette for nytenkning og innovasjon. Det vil bli lyst ut blant annet fem høstingstillatelser til selskaper som ikke fyller aktivitetskravet i deltakerloven. Der vil det være en forutsetning at disse selskapene legger til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet, eller på land i Norge.