Tor Mikkola, Førstekandidat for Senterpartiet i nordre krets.

Senterpartiet mener fisken eies av det norske folk, ikke av staten. Fisken skal heller ikke eies av investorer, slik som Norges nest største oppdrettsselskap Lerøy, som var Norges største fiskebåtrederi i 2019. Fisken skal produseres i Norge, og komme de fiskeriavhengige samfunnene til gode.

Statens fiskeriforvaltning har til stadighet en vane og bare lytte til fiskeriorganisasjoner og fiskebåteiere, når de skal forvalte våre fiskeressurser. Ofte blir hverken politikere eller befolkningen hørt, staten bare tildeler og forfordeler.

Dette må vi få en slutt på. Fisken skal komme de fiskeriavhengige samfunnene til gode, det har det norske folket bestemt. Det er derfor viktig at disse samfunnene, de små lokale fiskeværene og landets fiskerikommuner blir hørt og prioritert, når man skal forvalte felleskapets eie.

Det bygges stadig flere store båter og mer av ressursene må flyttes fra de minste til større båter. Vi ser at mer fisk sendes ubearbeid ut av landet uten at det skaper verdier på land, samtidig som det blir færre fastboende i fiskeværene som kan leve av fisken. Våre fiskeriavhengige samfunn tømmes for rettigheter til ressursene, og færre av de fastboende kan livnære seg av fiskeriene. Tilgangen til forutsigbare kvoter forsvinner ut av de små samfunnene og havner i store norske og utenlandske kapitalsterke selskap. Eierne sitter på land og teller penger, mens flåten deres soper inn fisk og eksporterer det direkte til fabrikker i utlandet. De største produksjonsselskapene som produserer norsk fisk, ligger hundrevis av mil fra kysten vår, i land som Latvia, Polen, Tyskland, Frankrike og kina.

Riksrevisjonen har gått gjennom norsk fiskeriforvaltning og slår fast at staten ikke forvalter fiskeressursene etter intensjonene i dagens lovverk. Staten sørger ikke for at fiskebåtene eies av fiskere, og at ressursene skal komme de fiskeriavhengige samfunnene til gode. Det betyr at vi må få på plass en politikk som tar grep. Gjøre de endringene som skal til for å bygge opp et fiskeri, som gir verdiskaping i samfunnet og ikke bare i flåteleddet. Det blir tøft og det kan bety rettsaker mot staten, når man skal begynne å ta fra de rike, og gi til…. , ja til de fiskeriavhengige samfunnene. Etter mange år med feilstyrt politikk, er det mye som er gjort galt. Det er ikke investorenes ansvar, det er ikke fiskernes ansvar, det er forvaltningen som har vært feil, det er staten som ikke har gjort jobben sin..

Fiskeri er viktig for norsk økonomi, det hentes store ressurser i våre havområder og eksporteres for mange milliarder ut av landet. Nå styrer markedet i utlandet prisen på ubearbeidet fisk, og mye verdiskapningen foregår bare i fiskeflåten, mens verdiskapningen i produksjon gir vi vekk til utlandet. I Norge selger vi torsken ut for ca 20-30 kr kiloen, mens prisen i markedet for bearbeidet fisk ligger på mellom 100 og 500 kr kiloen. Vi må få på plass ordninger for at vår kystbefolkning og vår nasjon skal få ta del i også denne verdiskapningen.

Eksportverdien på villfanget fisk var 31 milliarder i 2020, denne verdiskapingen kan vi klare å mangedoble hvis vi fører en ansvarlig politikk. Det vil gi arbeid til folk, det gir verdiskaping og aktivitet i fiskeværene og det gir flere kroner i statskassa.

Senterpartiet er det partiet som hele tiden har en politikk som skal bygge landet, det gjelder også innen fiskeri. Slutt på salgbare kvoter, leveringsplikten til trålere skal gå til de samfunnene de var ment å gå til, eller overføres til den minste kystflåten. Flåten skal være eid av norske fiskere, og direkteeksport av fisk skal ikke lønne seg, er noe av det Senterpartiet står for.

Senterpartiets stortingsprogram har en politikk som partiets sametingsgruppe kan stille seg bak. I Senterpartiet er det viktig at Norge er tuftet på to folkegrupper, derfor er politikken for det samiske folket en naturlig del i av det sentrale senterpartiprogrammet. Selv om Norge er tuftet på to folk, er det viktig å bygge landet sammen. De fiskeriavhengige samfunnene er viktig både for samer og andre i vår nasjon, derfor er vi opptatt av å ha en fiskeriforvaltning med forankring i folket, som bygger landet. Et sterkt Senterparti på sametinget og på stortinget er viktig for hele Norge. Tjenester nær folk, nasjonalt og lokalt eierskap, og at fisken skal komme de fiskeriavhengige samfunnene til gode, er sentral i vår politikk.