Norges Råfisklag, SUROFI og Vest-Norges Fiskesalslag innførte delvis auksjonsplikt på fryst råstoff fra og med 1. januar 2022. Ordningen har vært en suksess – for alle parter. De tre salgslagene har bestemt seg for å videreføre ordningen i 2024.

Tallene fra en foreløpig evaluering gjort av Nofima, er tydelige. Mer fisk ble tilgjengelig på auksjoner for fiskeindustrien i 2022 og flere kjøpere deltok i konkurransen om råstoffet. Det er vinn-vinn for en samlet fiskerinæring.

Landets rundt 11 000 fiskere omsetter all sin fisk gjennom salgslagene. Salgslagenes rolle i verdikjeden er å legge til rette for en effektiv markedsplass med like konkurransevilkår.

Konkurransen om råstoffet på salgslagenes åpne markedsplasser sikrer størst mulig verdiskaping i fiskerinæringen. Gjennom salgslagenes markedsplasser tilføres i tillegg norsk fiskeindustri betydelige mengder villfisk fra utenlandske fiskere. Slik bidrar salgslagene til å sikre lønnsom nasjonal verdiskaping av våre felles marine ressurser.

Salgslagene tok grep

Dagens omsetningssystem ivaretar også behovet for dokumentasjon som sikrer at vi har et bærekraftig ressursuttak, i tråd med formålet bak fiskesalgslagslova. For fryst fisk er auksjon en velegnet omsetningsform, men det har de siste årene blitt hevdet at for mye råstoff ikke har blitt gjort tilgjengelig på den åpne markedsplassen.

Etter en periode med fallende mengde råstoff som ble tilbudt på auksjon, tok salgslagene grep. Vi innførte en auksjonsplikt på 50 prosent av kvoten for det enkelte fartøy på fryst torsk og sei, samtidig som vi gjennom omsetningsreglene fjernet muligheten for egenovertakelse av råstoff. Ordningen ble innført som en prøveordning i 2022, og fortsatte ut 2023.

Nofima oppsummerte i juni tidligere i år erfaringene med auksjonsplikten fra 2022.

Prøveordningen forlenges

Tallene for 2022 viser at mengden tilbudt fryst råstoff på auksjon økte betydelig hos både Norges Råfisklag og Surofi. Det er svært gledelig å se at vi har nådd et viktig mål så langt med ordningen. Den endelige rapporten skal leveres neste år, etter ønske fra næringen om forlengelse av prosjektet. For å avvente den endelige evalueringen, vil vi i salgslagene videreføre ordningen i 2024

Auksjon av råstoff har flere fordeler. Det ene er at råstoffet blir gjort tilgjengelig for flere kjøpere og at man på den måten sikrer en rettferdig konkurranse om en knapphetsressurs. Det andre er at denne omsetningsformen stimulerer fiskerne til å levere råstoff av best mulig kvalitet. For fartøy som klarer å tiltrekke seg flere kjøpere gjennom at de har opparbeidet seg et godt rennommé, betyr det høyere oppnådd pris i auksjonen, og for industrien er kvalitet avgjørende for den videre verdiskapingen.

Mer tilgjengelig råstoff og bedre priser øker verdiskapingen i fiskerinæringen. Det vil tjene både flåte og industri og er lønnsomt for hele verdikjeden.