Innspill

Den 24. mars besluttet myndighetene å utvide perioden med «unntakstilstand» og restriksjoner for den norske befolkningen frem til 13.april. Utenfor landegrensene registreres det at coronaviruset skaper betydelige utfordringer, stadig flere nasjoner opplever problemer med å handtere virussituasjonen og det innføres strenge begrensende tiltak. Konsekvensene for næringslivet og folk flest er store og de forventes å bli større. Markedssituasjon for norsk fisk fremstår uforutsigbar. Det er vanskelig å forutse hva konsekvensene av den totale situasjon vil bli.

Som leverandør av mat og livsviktig næringsgrunnlag er fiskerisektoren betraktet som samfunnskritisk. Regjeringen har vært tydelig på at matvareproduksjon skal sikres. For fiskeflåten, og fiskerinæringen generelt, er dette et positivt bakteppe å ha med seg, når det skal diskuteres hva som kan og bør gjøres fra myndighetenes side for å sikre aktørene gjennom krisen. Det er i fellesskapets interesse at fiskerinæringen kan opprettholde sin leveranse og produksjon.

Fiskarlaget Nord har allerede satt fokus på leverandørindustriens og markedenes betydning for fiskeflåtens anledning til å være operative. Det er bedt om at Fiskeridirektoratet ser på om det kan gjøres tilpasninger i adgangen til bruk av leie- og erstatningsfartøy, når konsekvenser av coronaviruset bidrar til driftsavbrudd. Fiskarlaget Nord har også tatt til orde for tilpasninger i dagpengeordningen for fiskere, for å svare opp de særlige utfordringer fiskerne på grunn av Coronaviruset må handtere.

Videre har Fiskarlaget Nord påpekt at det må unngås at fiskeflåten havner i en likviditetskrise. Likviditetskrise i fiskeflåten vil ikke true bare det enkelte rederi, det vil også raskt kunne begrense adgangen til fiskeressursene og slik bli et samfunnsproblem.

Med disse utgangspunkt, og i forlengelsen av tidligere innspill, så foreslår arbeidsutvalget følgende:

1. Det bør vurderes å opprette en statlig garantiordning for å sikre aktivitet i kjøperkorpset og flyt i omsetningen av villfisk

For kystfiskeflåten er mottakssituasjon avgjørende for om fisket kan fortsette. Den minste kystfiskeflåten er spesielt sårbar for stopp i vårtorskefisket, når fisken er tilgjengelig kystnært. Opprettholdelse av aktivitet på land kan kreve at bedrifter omstiller seg til annen produksjon og/eller at man i en overgang må tåle å ligge inne med større grad av fisk på lager. Det bør legges til rette for at relevant omstilling skal kunne gjøres.

Konkret kan en statlig garantiordning på lik linje med den som ble praktisert gjennom salgslagene fra 2008/2009 være relevant å ha i beredskap i kommende periode.

2. Det bør klargjøres om fiskeflåten i tilfelle likviditetskrise kan nytte allerede etablerte statlig garantiordninger, eller om det bør opprettes en spesifikk ordning for fiskeflåten

Tiltak for å stimulere til aktivitet i mottaksleddet vil ikke garantere for verken markedssituasjon eller flåtens leveringssituasjon. Det er grunn til å ha i beredskap tiltak flåteleddet kan støtte seg på ved eventuell likviditetskrise som følge av Coronakrisen.

Den samfunnsmessige verdien av å sikre fiskeflåten mot likviditetskrise fremstår høy.