INNSPILL: Daniel Sørensen, leder Tromsø fiskarlag

Jeg fisker på vinteren etter torsk og benytter meg av andre fiskeslag resten av året. Resten av året bruker jeg som mange andre å gå i sund, fjorder og nære havområder for å prøve lykken i smule farvann. Mange gjør dette med godt resultat og andre med mindre gode resultater, men det er også sjansen man tar med å fiske kystnært.

Daniel Sørensen, leder Tromsø fiskarlag

I disse dager er det blitt et større søkelys på vern av kysttorsken i Norge. Den har hatt et stort press over tid og derfor er det ikke dumt å se på hvilke tiltak som kan gjøres for å hjelpe denne bestanden. Om å begrense bruksmengden eller nekte noen adgang til de mest sårbare områdene vil være et spørsmål som må utredes før det blir satt ut i live. For mange mindre fartøy er disse bestandene de faste inntektene for resten av året, og som de regulerer nesten selv med å avslutte fisket og avvente situasjonen ved dårlig fiske.

Men en slik tilnærming må vi i samråd anbefale til reguleringene, liten som stor. Vi må komme til et kompromiss som er tilpasset oss alle, slik at den kystnære flåten ikke skal føle seg fortrengt ut av fjordene. Det skal også ikke være til hinder for de vandrende pelagiske artene som vi ikke kan bestemme hvilke områder de skal dra til. Fiskerne skal høste av havet og da skal ikke en geografisk strek være et fast hinder for at vi skal kunne utøve vårt yrke, så lenge det er bærekraftig forsvarlig.

I disse dager er mange kystsoneplaner til revisjon. Vi ser et stadig press fra havbruksnæringen på at de ønsker mer areal til flere og større lokaliteter. De har kommet et langt stykke i kampen mot rømming, lus og forurensing, men har enda et stykke til de kommer til null-visjonen. I deres søken etter nye og bedre områder, vil aktive og passive fiskefelt være utsatt for bruksendring til akvakulturområder. Vi setter vår lit til at kommunene ser kystens havområder og framtid, framfor inntektene til kommunene.

For å kunne bistå kommunene i deres beslutninger er det viktig at vi fiskerne sier vårt og gjør vårt for å bedre kunnskapsgrunnlaget til kommuner, fylke og fiskeridirektoratet. Vi kan si hva vi vil med kystsonen i planprosessene, men vi har et virkemiddel som vi kan gjøre hver og en av oss.

Innrapportering av passive redskap går rett til Barentswatch. Med å rapportere inn hver enkelt garnlenke eller liten linestubbe, vil vi kunne danne et bedre grunnlag for å kunne si mer handfast hvor vi fisker, som gir mer nøyaktig data om fiskefeltene. Selv om det blir synlig for naboen hvor du ror hen, så er det bedre enn å ikke kunne bruke det havet du vil fordi det ligger en havbrukslokalitet der. Meld inn redskap og gi myndighetene kunnskapen av hva fiskerne ønsker med kystsonen, for fisken er i havet og vi ønsker å høste av de ressursene, i dag og i framtiden.