INNSPILL: Vegard Bangsund og Hugo Salamonsen, Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 om å legge fram et lovforslag med en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes.

Det er merkelig å være vitne til at Equinor ikke tar sitt samfunnsansvar slik de lovet å gjøre da de fikk konsesjon. Equinor er som de fleste vet en av Norges melkekyr, staten eier over 70%, og statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2021 er anslagsvis 99 milliarder, ca 10% av statens inntekter i 2021. Prosentandelen for Nord-Norge bidrag i denne sammenheng vet jeg ikke, men er antakelig ganske stor. Hvorfor betaler ikke storsamfunnet og Equinor tilbake? Hvorfor er det ikke ønsket utvikling og samfunnsbygging i nord?

En ilandføringsterminal på Veidnes ville vært et klart signal om at regjeringen ønsker utvikling og styrking av nordområdene, men isteden synes regjeringen at det er helt greit at Equinor heller pumper opp olje og gass for frakting sørover. Verdier skal hentes ut fra nord for å gagne folk og marked sentralt.

I Nordkapp hadde en terminal gitt ca 40-50 arbeidsplasser, og tar man befolkningstallet prosentvis, ville det til sammenlikning for Oslo betydd 16-20.000 arbeidsplasser. Dette ville altså vært av stor samfunnsøkonomisk betydning for oss her nord. 40-50 arbeidsplasser i direkte forbindelse med terminalen, men ringvirkningene fra denne ville også kunne ført til mange andre arbeidsplasser i nordkappsamfunnet.

Det er skummelt at Stortingets vedtak ikke er fulgt opp til den nordnorske befolknings beste, i særdeleshet når man tenker på at terminalen bare har en prislapp på ca 1% av det Equinor har tapt bare i USA på noen år!

Det er en nasjonal skam ingen her nord er stolte av, at Equinor heller skaper jobber i USA, enn hjemme i regionene der de faktisk har et samfunnsansvar angående utvikling og vekst.

Vi i Senterpartiet er krystall-klare på at Veidnes-terminalen må bygges, Stortingets vedtak må følges, og Equinors lovnader til Nordkappsamfunnet fra tidligere må innfris. Noe annet er for oss uaktuelt, og vil atter bekrefte Nord-Norges syn om at vi her oppe fungerer som en koloni. En koloni som utnyttes og brukes som ledd i å berike de store byene i sør.

Dette bekrefter igjen at vi som bor i distriktene ikke blir tatt på alvor. Vi holdes for narr, vi prates usant til, og vi strykes med hårene når blant annet staten ser sitt snitt til å få høste av nok en pengestrøm nordfra. Dette skjer uten etterspill. Vi avspises med bortforklaringer, beskyldninger, fjaseri, unnskyldninger, og ender hver gang opp med for lite penger til å drive storfylket og kommunene effektivt og på en ønsket og nødvendig måte for befolkningen her!

I distrikts-Norge kan det ikke lenger være tvil om at en blå regjering ikker er til det beste for oss. Den eneste løsningen for å få det bedre, og for å få noe igjen som råvareleverandør av både fisk, kjøtt, olje og gass, er å få til et skifte. Det er nå kun ett år igjen til folket i nord igjen får muligheten til å gjøre det rette, skifte regjering og trygge Nord-Norges bosetting og utvikling.

Troms og Finnmark fylkesting vedtok derfor en uttalelse til støtte for Veidnes-terminalen.