Torstein Orten

Det er riktig at kysttorsken sliter, men Fredriksens argumentasjon og konklusjoner kaller jeg på godt norsk synsing. Det finnes ikke belegg i norske forskningsrapporter fra Havforskningsinstituttet eller Universitetet i Tromsø for å trekke de konklusjoner Nordland Fylkes Fiskarlag forsøker å trekke.

Som de fleste har fått med seg, så var intensjonene bak Ferskfiskordningen å stimulere til økt linefiske, flytte torskelandinger ut av hovedsesong, stimulere til fiske på andre arter som hyse og sei og holde landindustrien med kvalitetsråstoff. Dette skulle gi økt sysselsetting , økt verdiskaping gjennom markedsbygging og økt uttak av alternative arter på høsten.

Mye av kysttorskuttaket skjer i januar, da kysttorsk samler seg på sild før skreien siger inn for å gyte. Det foregår også fra år til år et fiske etter «sildetorsk» på fjordene i Troms i oktober og november der det sannsynligvis er et høyt innslag av kysttorsk.

Innslaget av kysttorsk målt i prosenter av fangst, synker mer eller mindre lineært jo lengre nord og øst du fisker, og anslås å være på ca. 18% langs kysten av Øst-Finnmark.

Ute på bankene, hvor linefisket foregår på høsten er det dog mer eller mindre null kysttorsk i fangstene. Det er ikke forskningsbasert belegg for å holde igjen på torskefiske på høsten på bankene utenfor Finnmark

Ifølge NOFIMA's evaluering av effektene av ferskfiskordningen fra 2017 (samt Havforskningsrapporten 2017), tas det i Øst – Finnmark (2013 – 2016) et gjennomsnitt på 3000 tonn kysttorsk pr år.Eller om lag en fjerdedel av det som estimeres tatt i turistfiske og fritidsfiske årlig (13 000 tonn). Til sammenligning anslås kysttorskuttaket i 2015 å være om lag 52 000 tonn inkludert turist/ fritidsfiske. Nofima konkluderer videre at ferskfiskordningen gir stor verdiskapning dette gjør også en større rapport fra BDO.

Når Nordland Fylkes Fiskarlag foreslår av gammel vane , å starte ferskfiskordningen tidligere, vil det ikke lette presset på kysttorsken, snarere tvert imot.

Det vil derimot undergrave formålet med ordningen, og sørge for at kvoten som vanlig er oppfisket som så mange ganger før, i midten av november.

Medførende permitteringer i landindustri, uutnyttede kvoter på hyse og generelt netto tap for AS Norge hører med.

Forslaget om tidlig oppstart av ordningen kommer stort sett hver høst fra Nordland. Intet nytt under solen, men å sminke det med desinformasjon synes jeg er et unødvendig forsøk på å undergrave ferskfiskordningen.

Når det gjelder landinger av skate på høsten, er dette et spørsmål om markedsbygging. Skaten er en ressurs som alt annet, og om man fører iland godt behandlet skate, ser man at marked f.eks i Frankrike er villige til å betale helt anstendige priser for dette råstoffet. Kvalitet er et nøkkelord når det gjelder ferskfiskbonus. Hverken skate eller hyse burde landes med annet enn topp kvalitet, spesielt hysa er en skjør men verdifull ressurs hvis den blir behandlet riktig.

Soria Moria-erklæringen og i Stortingsmelding 22 (2013) har Stortinget gitt føringer rundt ferskfiskordningen. Videre er ordningen evaluert av Nofima etter de føringer som ble gjort i Stortingsmelding nr. 22

Jeg vil anbefale byråkrater og fiskere å se litt på disse dokumentene.

Torstein Orten, styremedlem Hustadvika Fiskarlag