Innspill: Lars Ove Stenevik, styreleder i Norges Sildesalgslag

Norsk villfisk er en ressurs som etterspørres av stadig flere og til stadig høyere priser. Det kommer hele verdikjeden til gode. Pelagisk fisk er ikke noe unntak. I fjor satte Norges Sildesalgslag ny omsetningsrekord.

Til sammen ble det omsatt pelagiske fiskeslag for nesten 11 milliarder kroner gjennom våre auksjoner i 2021. Sild og makrell er de viktigste fiskeslagene målt i omsetningsverdi. Men også andre pelagiske fiskeslag skaper betydelig aktivitet og store verdier i svært mange kystkommuner. Hele den pelagiske flåten bidrar gjennom Sildelaget med viktig råstoff til både menneskemat og fiskefôr.

Sildelaget driver en velorganisert markedsplass, der handelen i stor grad skjer på auksjon. Den verdifulle pelagiske villfisken omsettes til høystbydende. Slik oppfylles det oppdraget Stortinget har gitt oss, om å sikre en samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning og størst mulig verdiskapning. Det auksjonsbaserte systemet sikrer fri konkurranse og bidrar til en optimal fordeling av fisken og verdiene av den. Det sikrer at fiskerne får markedspris for fangsten, men sikrer også at norsk industri får tilgang på fisken gjennom en åpen markedsplass basert på like konkurransevilkår. Konkurransen om fisken øker fokuset på kvalitet og effektivitet både på sjø og land. Resultatet er at vi har verdens mest moderne og miljøvennlige fiskeflåte og verdens mest effektive og konkurransedyktige pelagiske industri.

At Sildelaget omsetter fangstene på auksjon med store utbudsområder, sikrer at alle industriaktører som ønsker å by på de pelagiske fangstene, får mulighet til å gjøre det. Sildelagets åpne markedsplass tilfører også norsk pelagisk industri store mengder fisk fra utenlandske fartøy. Dette er en god illustrasjon på en attraktiv markedsplass, som sikrer råstoff til en konkurransedyktig norsk bearbeidingsindustri.

Den norske villfiskressursen er svært verdifull og etterspurt og må tas godt vare på. Den må høstes bærekraftig. Og når fisken er fanget, må den omsettes og behandles på en måte som gir mest mulig tilbake til fellesskapet i form av verdiskapning, eksportinntekter, sysselsetting, skatteinntekter og lokale ringvirkninger. Dette har skiftende politiske flertall opp gjennom årene vært enige om å regulere gjennom blant annet deltakerloven og fiskesalgslagsloven. Disse lovene legger strenge føringer på hvordan fisken kan og skal omsettes, og på hvordan salgslagene skal utføre samfunnsoppdraget sitt.

Uansett regler, så må alt skje i god dialog med myndighetene og med alle deler av næringen. Salgslagene har en lovpålagt plikt til å forhandle om minstepriser med kjøperne, og vi er enige om alle minstepriser og minsteprismodeller. Vi er også pålagt gjennom lov å høre kjøperne i alle spørsmål knyttet til omsetningsregelverket, og vi strekker oss langt for å oppnå enighet.

Det er bare gjennom godt samarbeid og god dialog, og ikke gjennom konflikt og rettstvister, at en samlet norsk fiskerinæring kan nå det alle viktigste målet: Å gjøre verdiskapningen og ringvirkningene størst mulig, slik at villfiskressursen virkelig kommer hele folket til gode. Salgslagene er verktøy for å nå disse målene. For å fylle den rollen, må vi hver eneste dag opp til eksamen og bli vurdert av fiskere, fiskekjøpere og myndigheter, og vi må utvikle de beste og mest moderne løsningene for omsetning av fisk, som gir trygghet og forutsigbarhet for alle involverte.

Norges Sildesalgslag samles til sitt 95. årsmøte denne uken. Blant sakene som vil bli diskutert, er hvordan pelagisk sektor generelt og Sildelaget spesielt kan bidra til å gjøre næringen mer likestilt. Det er ingen tvil om at vi har en jobb å gjøre for å løfte kvinner opp og frem. Hele flåten må gjøre en innsats, og Sildelaget skal bidra. Vi trenger mangfold for å utvikle næringen videre og for å bidra til at vi leverer på det som er hovedoppgaven vår: Å skaffe mat i form av proteiner fra havet til stadig flere som trenger det.

Det går godt i pelagisk sektor. Flåten har gode resultater, og heldigvis ser vi at også industrien leverer resultater. Ikke noe er mer gledelig enn at det går godt for hele verdikjeden. Det investeres milliardbeløp i nye fiskefartøy og i nye og eksisterende industribedrifter. Sildelagets bidrag som navet i det pelagiske hjulet, skal være å sikre fri konkurranse, riktige markedspriser og kontroll med norske fiskeressurser. Sildelaget vil fortsette å bidra med stabile rammevilkår, som legger grunnlaget for næringens framtidstro - både på sjø og land.