Karianne B Bråthen (Ap), Ordfører Øksnes kommune

Like før sommeren la regjeringen fram den nye stortingsmeldinga «Et kvotesystem for økt verdiskapning – en fremtidsrettet fiskerinæring», med forslag om å avvikle samfiskeordningen for båter under 11 meter. I Øksnes, og i resten av Vesterålen, Lofoten og Senja, har dette medført stort engasjement.

Som ordfører i en stor fiskerikommune er jeg glad vi har fiskere som er «på ballen», innkaller til møter og utfordrer oss politikere på hvilke konsekvenser dette forslaget gir driverne av disse båtene. Det har også vist seg at konsekvensene allerede er slått inn, da de som har vært i dialog med banker om finansiering av nye båter er møtt med stopp pga meldinga.

Slik kan vi ikke ha det! Dette gir uforutsigbarhet for investeringer for eierne, for landindustrien og for fremtiden i kystsamfunnene.

Det er stor enighet om at det ikke skal gis tillatelse for strukturering for båter under 11 meter, da mange mener at struktureringa har gått for langt, og jeg deler den tanken. Samtidig har samfiskeordning vært av en midlertidig karakter og har vist seg å ha noen uheldige konsekvenser, som jeg oppfatter det er enighet om. Men Samfiskeordninga har vært et viktig verktøy for gruppen under 11 meter, og har bidratt til fornying og bedre rammevilkår for denne flåten, samt bedre lønnsomhet. Med bakgrunn i dette kan vi ikke sitte stille og se på at samfiskeordningen avvikles uten at det foreligger en fast og varig ordning for denne gruppen, som ivaretar lønnsomhet, arbeidsmiljø og sikkerhet.

På et møte i begynnelsen av juli på Myre, der fiskere fra hele Vesterålen, Lofoten og Senja deltok, ble avviklingen av samfiskeordningen drøftet. Møtet var et initiativ fra Robert Brun. Her ble også alle partier fra Øksnes invitert til å delta, og vi var flere tilstede.

Jeg vil berømme initiativtaker Robert Brun og de som deltok av fiskerne på møtet og for de gode refleksjonene som ble gjort. Jeg opplevde fiskerne som konstruktive og løsningsorienterte. Som politiker er det viktig å lytte til de det gjelder og de som kjenner hvor skoen trykker.

En av tankene som det ble stor enighet rundt, var at nå var det viktig at fiskerne snakket med èn stemme gjennom Fiskarlaget og at de fikk stor enighet om et alternativt, varig forslag for denne gruppen, som kunne erstatte samfiskeordningen.

Jeg vil lytte til Fiskarlagets syn og jobbe for at samfiskeordningen ikke avvikles før det foreligger en alternativ og tilfredsstillende ordning for denne gruppen. Dersom vi skal ha livskraftige fiskerisamfunn må vi stå sammen og enes om en ordning som flest mulig kan stille seg bak. Jeg oppfordrer fiskere langs hele kystnorge om å samles om en løsning for denne gruppen. Og jeg lover å stå på for at mitt parti, Arbeiderpartiet, skal forstå utfordringene en avvikling av samfiskeordningen vil medføre og nødvendigheten av å finne en god løsning på dette.