Sjømat Norge aksepterer totalbeløpet som skal betales av industrien, men avgiftsbyrden må deles mellom fiskemottakene på en bedre måte enn i dag.

Sjømat Norge mener Justervesenets tilsynsaktivitet med fiskeindustribedrifter bør finansieres gjennom en årlig avgift på 15 000 kroner for alle fiskemottak, i kombinasjon med et gebyr på 10 000 kroner for hvert tilsynsbesøk. Denne endringen må gjøres umiddelbart, og erstatte fakturaene som nylig er sendt ut til fiskeindustrien i Norge.

Vi reagerer kraftig på utslagene av Justervesenets modell for avgiftsfinansiering. Avgiften er satt opp fra i fjor, og er i mange tilfeller flere hundre prosent høyere enn før finansieringsmodellen ble endret i 2016. Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter finansieringen av Justervesenets tilsyn i en årlig forskrift.

Siden den nye finansieringsmodellen ble innført i 2016, har Sjømat Norge akseptert nivået på det totale beløpet som årlig skal finansieres av fiskeindustrien. Vi har imidlertid flere ganger fremmet krav om at modellen for avgiftsinnkreving må endres, slik at avgiftsbyrden mellom fiskemottakene deles på en bedre måte.

Sjømat Norge har tidligere påpekt at mange fiskemottak med dagenes modell betaler en svært lav avgift eller ikke betaler avgift i det hele tatt. Dette er etter Sjømat Norges vurdering både urimelig og konkurransevridende. Justervesenet har ansvar for å føre tilsyn med at vektene som benyttes i fiskeindustrien fungerer og brukes på en korrekt måte. Dette er vesentlig for å sikre like konkurransevilkår mellom fiskemottakene i handelen med fisk, og er også avgjørende for ressursregistreringen. Justervesenets virke og tilsyn er viktig for alle bedrifter som kjøper og selger fisk. Sjømat Norge finner det derfor rimelig at alle bidrar til finansieringen av Justervesenets tilsyn.

For å finansiere Justervesenets tilsyn mener Sjømat Norge at dagens finansieringsmodell bør erstattes med en minimumsavgift for alle fiskemottak på 15 000 kroner i året. En slik årsavgift vil være på samme nivå som den årlige avgiften som alle registrerte eksportører betaler til Norges sjømatråd med hjemmel i forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer.

Det er omlag 400 fiskemottak i Norge i dag. Dersom hver av disse ilegges en årlig minimumsavgift på 15 000 kroner, vil 6 av 9 millioner kroner som skal trekkes inn til Justervesenet årlig være finansiert. De resterende midlene, 3 millioner kroner, kan finansieres enten ved årsavgift etter omsetning, eller ved at fiskemottakene ilegges gebyr ved tilsyn. Sjømat Norge anbefaler at gebyrmodellen velges.

Justervesenet utfører årlig rundt 350 tilsyn, og med et tilsynsgebyr på 10 000 kroner i kombinasjon med en fast årlig avgift pr bedrift på 15 000 kroner vil Justervesenets tilsynsaktivitet være fullfinansiert.

En løsning slik vi her foreslår vil også innebære at det vil være mindre sannsynlig at bedriftene møter et eventuelt tak for avgift/gebyr, siden tilsynene finansieres av alle mottaksbedriftene som kjøper fisk i første hånd. En omlegging til en modell med en minimumsavgift for alle, i kombinasjon med tilsynsgebyr, vil sørge for at kostnadene ved tilsynsaktiviteten fordeles mellom aktørene på en rimelig måte.