INNSPILL: Tor Husjord, daglig leder Maritimt Forum Nord

En avgjørende del av den maritime verdikjeden er de norske sjøfolkenes erfaring og kompetanse. Dette har bidratt til å gjøre Norge, som ett av verdens minste land, til en av verdens mektigste sjøfartsnasjon. Det gjelder ikke bare skipsfarten. Den norske havbruksflåten sysselsetter i dag omkring 3.000 norske sjøfolk. Kystrederiene har anslått at dette tallet vil kunne øke til 5.-7.000 i løpet av de neste fem årene.

Som kjent har kostnadene ved bruk av norske sjøfolk vært et politisk tema gjennom mange år. Dette problemet har så langt vært løst gjennom to ulike politiske grep:

For det første:

Gjelder utenriksflåten. Norske rederier kan enten registrere skipene i NIS, (Norsk Internasjonalt Skipsregister) som gir dem adgang til å benytte utenlandske sjøfolk på internasjonale vilkår, eller gjennom uteregistrering, og

For det andre:

Gjelder flåten som seiler i norske farvann. Disse kan ikke være registrert i NIS, men kan benytte andre lands flagg og utenlandske sjøfolk.

Det er anslått at over 80 prosent av trafikken mellom norske havner foregår med utenlandsk flagg, internasjonalt lønnsnivå og utenlandske arbeidere, i hovedsak fra Russland, Filippinene og delvis Polen. Dette er en løsning som norske rederier har valgt for å redusere kostnadene ved å seile i norske farvann.

Fiskeri- og havministeren har gjort kjent at han forbereder et lovutkast der det blir lovfestet at det er norske lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde i norske farvann og på norsk sokkel, inkludert offshoreflåten. Han kunne her også ha inkludert havbruksflåten.

Den såkalte nettolønnsordningen ble valgt for nesten 30 år siden for norske fartøyer som seiler i norske farvann for å stimulere bruken av norske sjøfolk.

Ordningen har vært en suksess. Norske rederier sysselsetter like mange sjøfolk i dag om for 30 år siden.

Det er to problemstillinger som fiskeri- og havministeren bør ta med i betraktningen:

  1. Hvis han har til formål å skape flere arbeidsplasser for norske sjøfolk kan han ikke på samme tid stramme inn på nettolønnsordningen og stanse bruken av utenlandske sjøfolk. Han kan gjerne stramme inn på adgangen til å benytte utenlandske sjøfolk på internasjonale vilkår, men da bør nettolønnsordningen samtidig styrkes.

  2. Den andre problemstillingen gjelder norske sjøfolk som en kompetanseressurs. Maritime operasjoner på norskekysten vinterstid har mange likhetstrekk med operasjoner i arktiske farvann. Maritimt Forum Nord har fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å lede og etablere en arktisk maritim kompetansenode i samarbeid med den maritime næringen og utdanningsinstitusjoner. Formålet er blant annet å styrke tilgangen på kvalifiserte sjøfolk til operasjoner i polare farvann og på norskekysten.

Problemet er ikke arbeidsledighet blant sjøfolk, problemet er stor mangel på kvalifiserte sjøfolk. Maritimt Forum Nord sin høyeste prioriterte oppgave er i dag å styrke rekrutteringen og utdanningen av fagutdannete norske sjøfolk. Det forutsetter en betydelig utvidelse av kapasiteten ved norske maritime utdanningsinstitusjoner.

Bjørnar Skjæran har begynt i feil ende. Han må begynne med å styrke utdanningskapasiteten samt dimensjonere denne riktig, deretter nettolønnsordningen og så regelverk for bruk av utenlandske sjøfolk.