Denne uttalelsen ble vedtatt av et samlet formannskap i Sortland i formannskapsmøte 27. oktober.

Norge er et kyst- og havland, med seks ganger mer havareal enn det er landareal på fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen.

Kystvakten skal hevde norsk suverenitet og norske suverene rettigheter. Kystvakten skal bedrive fiskerioppsyn, fangstoppsyn, ressurskontroll, tolloppsyn, miljøoppsyn og andre oppsynsoppgaver. Kystvaktens hovedkvarter og ledelse (SKYS) er lokalisert i Sortland. Kystvakten er avgjørende for samfunnssikkerheten i Norge, og derfor også viktig for beredskapen i nord.

Sortland kommune vil støtte opp om at Kystvaktens rammevilkår og utviklingsbehov blir ivaretatt for fremtiden. Dette slik at Kystvakten kan utføre sitt viktige oppdrag på beste måte og kan fortsette å ha sitt hovedsete i Sortland, Nordland.

Det er en ny geopolitisk situasjon med et endret sikkerhets- og beredskapsmessig bilde. Det er et sterkt og økt behov for å bygge opp forsvarssektoren. Dersom Kystvakten på sikt skal kunne opprettholde sitt hovedkvarter i Vesterålen, må det være tilgang og mulighet til å utvikle seg i takt med endrede behov. Det kan for eksempel være behov for mer arealer til kai/havn, bygg og annen nødvendig infrastruktur.

Kystvakten har også behov for at samfunnet rundt er tilrettelagt for det oppdraget de skal utføre. Det skal oppleves som attraktivt for de som er i tjeneste eller arbeider ved SKYS å bo eller pendle i og til Sortland og Vesterålen. Attraktivitet henger blant annet sammen med godt tilrettelagte bo-, samferdsel, tjeneste og kulturtilbud. For å få dette til må kommunen, regionen, fylket og staten samarbeide om å legge til rette for dette.

Sortland kommune har forventninger til at regjeringen i tråd med Stortingsmelding nr 9 (2020–2021) Mennesker, muligheter og norske interesser i nord, utøver nordområdepolitikken på en måte som handler både om det internasjonale bildet i Arktis, forholdet til våre naboland i Barentsregionen og på Nordkalotten og utviklingen i Nord-Norge. I meldingen står det at “Norske interesser i Arktis må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge. Derfor er økonomi og samfunnsutvikling i landsdelen et nasjonalt anliggende, med et rikt ressursgrunnlag som bidrar til økonomisk vekst i hele landet.” Sortland kommune har forventninger til at Kystvaktens spesielle rolle og oppdrag styrkes og bygget opp.

Sortland kommune vil ta initiativ til at det gjennomføres et utviklingsprosjekt (Kystvaktstudiet - etter modell fra 2006) sammen med Nordland fylkeskommune, og/eller Vesterålen interkommunale politiske råd og staten.  Formålet med Kystvaktstudiet II er å bygge en beredskap og legge til rette for at Kystvakten skal ha nødvendige utviklingsmuligheter i Sortland/Nordland.

Sortland kommune vil også be om at Nordland Fylkeskommune løfter saken i regionalt nordområdeforum om hvordan fylkeskommunen i samarbeid med regjeringen kan legge til rette for at forsvarskommuner i Nordland kan ivareta sin viktige rolle i nordområdepolitikken.