Norges Fiskarlag har med sitt medlemsgrunnlag historisk vært en tung aktør i norsk fiskeripolitikk. Norges Fiskarlags eies i dag av tre medlemslag: Sør Norges Fiskarlag, Nord Fiskarlag og Fiskebåt.

I år er det 51 år siden jeg ble medlem i Norges Fiskarlag – gjennom et lokallag og Troms Fiskarfylking (nå en del av Nord Fiskarlag). Noenlunde samtidig ble dagens Fiskebåt tatt opp som gruppeorganisasjon. Fiskebåt har greid det kunststykket å være med i Norges Fiskarlag, samtidig som de og har framstilt seg og framstått som en helt frittstående organisasjon.

I et ferskt leserinnlegg om Kvotemeldinga praktiseres denne balansekunsten på spirituelt vis. Man uttrykker stor glede over at flertallet i næringskomiteen har lagt avgjørende vekt på hovedorganisasjonenes råd. Hovedorganisasjonene er her listet opp som LO, NHO, Fiskarlaget og Fiskebåt. Her framstiller Fiskebåt seg som en hovedorganisasjon på linje med de tre store, hvor de selv er medlem i den ene. Hører jeg nevnt – dobbeltmedlemskap?

12. januar var jeg en i en haug med mennesker som var tilstede ved presentasjonen av Kvotemeldinga i Tromsø. Jeg hadde noen refleksjoner i media rett etter det og noen nye 16. februar. 22. februar gikk det ut et notat fra lederne i Norges Fiskarlag og medlemslagene hvor man manet til ro, slik at prosessene fikk gå sin gang. Og rolig var det – i det offentlige rom - fram til Næringskomiteens innstiling på Kvotemeldinga kom.

I vinter påpekte jeg bl.a. at:

-        Kvotemeldinga har vært omtalt og etterspurt i flere år. Man forventet at alle skjevheter skal rettes opp – det være seg på land og på sjø.

-        Politisk slites det i alle retninger – man skal jo tekkes velgerne må vite. Nå er det mot Stortinget missilene rettes.

-        Fiskebåts mantra med støtte fra Norges Fiskarlag, var at ikke en fisk måtte flyttes.

-        Det er Fiskebåts syn som skal målbæres – sier Fiskebåt – med stille aksept fra Norges Fiskarlag. At Fiskebåt med sitt smale medlemsfokus mener dette overrasker ikke, men jeg reagerer veldig sterkt på at Norges Fiskarlag stiller seg bak. Det er uforståelig og vil nok få konsekvenser for Norges Fiskarlag dersom de ikke korrigerer kursen.

-        At Fiskebåt med Norges Fiskarlag i livbåten trykker på atomknappen fordi Regjeringa foreslår å flytte noen tonn torsk, er selvsagt en rett de har. Det er likevel et paradoks målt i forhold til alt kvotemeldinga avklarer som er til fordel for Fiskebåts medlemmer.

-        Det er ikke den minste kystflåtens talsmenn som har mest strategiske ressurser på kysten. Fiskebåt har svært tunge ressurser og vet å bruke dem strategisk og politisk.

-        Ingen må gå i den fella å tro at det som skjedde på Fiskebåts årsmøte var resultatet av impulsivitet.

-        Det er ikke fisk nok til å oppfylle alles ønsker. Det vil det aldri bli!

-        Organisasjonen Norges Fiskarlag har naturlig nok endret seg. De siste årene dessverre i negativ retning for meg som kystfisker. Jeg kjenner ikke igjen det demokratiske Norges Fiskarlag, som evnet å favne om både stor og liten. Med ledelse og tillitsvalgte som hadde vidsyn til å se ut over egen lommebok.

-        Uenighet og debatt har det vært og det må det være rom for.

-        Organisasjonsterrorisme gir ingen overlevelseskraft. Hvorfor skal jeg betale mine kontigenter til en organisasjon som bevisst og direkte motarbeider mine interesser. Hvorfor skal jeg bidra til å finansiere ammunisjon for å knekke meg selv?

-        Fra Norges Fiskarlags formålsparagraf: «Laget har til formål å samle landets fiskere i en organisasjon for derigjennom å skape enhet og kraft i arbeidet for å fremme fiskernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.» Et ideelt formål, som har hatt mye i seg, men med Norges Fiskarlags nåværende agering går det dessverre i motsatt retning.

-        Jeg håper jeg tar feil i min organisasjonspolitiske analyse.

Så kom Næringskomiteens innstilling på Kvotemeldinga. Mye ord og mye fornuftig kunne det se ut som, men det ble full fyr på en komitemerknad: «Stortinget ber regjeringen prioritere berørte flåtegrupper i henhold til avtalen av 19.04.2024 mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i år der det er ubrukt tredjelandskvote som tilbakeføres til nasjonal kvote.»

Siden dette kom ut har bålet bare eskalert. Ledelsen i Norges Fiskarlag har forklart og forsvart. Den hellige gral er at denne formuleringen er i tråd med mantraet om at kvotebalansen ikke skal endres. Fiskebåt forsvarer, men brummer fortsatt og fortsetter å angripe Nord Fiskarlag. Kystfiskerne er rasende og forlanger at Norges Fiskarlag og Stortinget tar til vett.

Fiskebåt har i våpenhvilen uten tvil gjort en grundig strategisk jobb opp mot Næringskomiteen. Og selv om de fortsatt brummer og angriper Nord Fiskarlag, har de nådd bedre fram enn de kunne håpe på.

La det være klart: Den omtalte merknaden skulle aldri stått der. Den ødelegger for ei ellers totalt sett balansert komiteinnstilling. Om det er mulig å fjerne den eller nulle den ut gjennom plenumsbehandlingen i Stortinget gjenstår å se. Kravet er åpenbart og ligger der.

Fiskebåt har truet og skremt Norges Fiskarlag over tid med trusselen om utmelding. Samtidig har de her også jobbet inn mot Næringskomiteen under hatten Fiskebåt som egen hovedorganisasjon. Dobbeltspill og Dobbeltmedlemsskap!!

Ledelsen i Norges Fiskarlag må ta til fornuft. I sin blinde redsel for Fiskebåt og mantraet om at kvotebalansen ikke skal endres, er man i ferd med å ødelegge Norges Fiskarlag. Hensikten helliger ikke midlet! Ledelsen i Norges Fiskarlag må sette stopp for Fiskebåts kyniske spill.

Jeg tok dessverre ikke feil i min organisasjonspolitiske analyse i vinter. Det ble verre enn jeg fryktet. For meg personlig er det nok. Det er kun hensynet til Nord Fiskarlag som gjør at jeg ikke melder meg ut av Norges Fiskarlag.

Vannvåg 28.04.2024.

Knut Werner Hansen

Kystfisker og kystboer i nord